Publikacje Muzeum Niepodległości – 2020


Wkład księdza infułata Władysława Staniszewskiego w Powstanie i Rozwój Polskiej misji katolickiej w Anglii i Walii. Publikacja autorstwa Ks. Władysława Wyszowadzkiego pod redakcją Ks. Jana Kazimierza Przybyłowskiego i Tadeusza Skoczka


Wkład ks. infułata Władysława Staniszewskiego (1901-1989) w powstanie i rozwój Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, topublikacja poświęcona przede wszystkim ogromnym dokonaniom przywołanego w jej tytule duchownego w służbie Bogu i ludziom. Autor książki, ks. Władysław Wyszowadzki, w kolejnych rozdziałach starał się możliwie szeroko ukazać dzieje duszpasterstwa polskiego w Wielkiej Brytanii, jak również życie i działalność ks. Staniszewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Jego zaangażowania w posługę w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu. Wiele uwagi poświęcił działaniom Bohatera swej monografii na rzecz życia społecznego i kulturalnego emigracji, pomocy udzielanej bliźnim i ofiarnej pracy na rzecz PMK. Wkład ks. infułata Władysława Staniszewskiego… to nader rzetelne opracowanie, dodatkowo zawierające liczne zestawienia za lata 1916-1991, szeroką bibliografię i bogaty zbiór zdjęć archiwalnych.

Omawiana wyżej publikacja została zrecenzowana przez ks. dr hab. prof. UAM Bernarda Kołodzieja i ks. prof. zw. dr hab. Henryka Skorowskiego. Jej redakcją zajmowali się: ks. Jan Kazimierz Przybyłowski i dr Tadeusz Skoczek. Książka ukazała się staraniem Wydawnictwa Naukowego Muzeum Niepodległości, przy znaczącym wsparciu Fundacji im. Władysława Orkana. Szczerze polecamy ją wszystkim wielbicielom ojczystych dziejów, którzy pragną zgłębić swą wiedzę na temat życia duchowego Polonii na Wyspach Brytyjskich.Wojna Polsko-Rosyjska 1919-1920. Słownik biograficzny autorstwa dr hab. Zbigniewa Andrzeja Judyckiego

Wojna Polska-Rosyjska 1919-1920. Słownik biograficzny autorstwa dr. hab. Zbigniewa Andrzeja Judyckiego, pod redakcją dr. Tadeusza Skoczka, stanowi przedstawienie  wybranych sylwetek dowódców – uczestników tejże wojny. Autor w swej publikacji przybliżył postacie oficerów i generałów: polskich, rosyjskich, litewskich, łotewskich i białoruskich, mało znanych dowódców Armii Czerwonej oraz obserwatorów wojennych z Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.


Przypadająca w 2020  roku setna rocznica wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej, wydarzeń ważnych w historii Europy i narodu polskiego, stała się inspiracją do przybliżenia sylwetek osób biorących udział w tych wydarzeniach. Publikacja zawiera 135 szkiców portretowych przygotowanych przez Tadeusza Kurka. Zawiera szczegółowe informacje biograficzne, z uwzględnieniem przebiegu służby wojskowej.


Opisywana książka jest źródłem informacji biograficznych dotyczących mniej lub bardziej znanych dowódców wspominanego konfliktu. Stanowi też materiał uzupełniający do publikacji  wydanej z okazji konferencji Via Libertatis, 100-lecie Bitwy Warszawskiej, zorganizowanej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Ordynariatu Polowego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Publikacja Działać u siebie autorstwa Magdaleny Markockiej

Monografia „Działać u siebie. Społeczności lokalne wobec idei samorządności” to praca przybliżająca czytelnikom zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnego samorządu terytorialnego oraz problematykę społeczności lokalnych, a także wskazująca na szczególny związek między nimi. Wielkim walorem publikacji jest kompletny przegląd związanych z tą tematyką definicji oraz koncepcji terytorialnych i dotyczących funkcjonowania społeczności lokalnej. Podejmowane przez Autorkę  zagadnienia są jakościowo ważne, nader aktualne w obecnej rzeczywistości i interesujące nie tylko w sferze zagadnień naukowych, ale także w sferze praktycznych rozstrzygnięć, potrzebnych dla funkcjonowania grup społecznych. Opisywana tu książka autorstwa Pani dr Magdaleny Markockiej ukazała się w ramach serii wydawniczej „Od Regionalizmu do samorządu”, realizowanej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie przy wsparciu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Publikacja A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich pod redakcją dr. hab. Macieja Fica, dr Joanny Lusek i dr hab. Jolanty Załęczny

„A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich” to publikacja pod redakcją trójki Uczonych:  dr. hab. Macieja Fica, dr Joanny Lusek i dr hab. Jolanty Załęczny, reprezentujących jej współwydawców: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie. Na jej kartach Czytelnik może zgłębić osiemnaście tekstów, poświęconych asocjacjom i implikacjom historycznym Września 1939 roku oraz literackiemu obrazowi jednego
z najtragiczniejszych polskich miesięcy. Ich Autorami są przedstawiciele świata nauki i muzealnicy, analizujący szereg różnorodnych zagadnień
z zakresu historii, socjologii, kulturoznawstwa i literatury polskiej pierwszej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ziem przygranicznych II Rzeczypospolitej. 

Publikacja Polska i Brazylia – bliższe, niż się wydaje pod redakcją Jerzego Mazurka

„Polska i Brazylia – bliższe, niż się wydaje” to dwujęzyczny – polsko-portugalski – tom studiów pod redakcją Jerzego Mazurka, wydany w formie elektronicznej z okazji – przypadających w 2020 roku – obchodów 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Brazylią a Polską oraz 90. rocznicy powstania Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego. Ta ciekawa publikacja, przygotowana przez uczonych z obu tytułowych państw, powstała, by pozwolić czytelnikom na pogłębianie wiedzy o obydwu krajach i ich wzajemnych relacjach na przestrzeni ostatniego stulecia. W kolejnych artykułach zostały, między innymi, opisane szeroko sprawy tamtejszej Polonii, współpracy między oboma narodami i reprezentującymi je instytucjami, podejmowanej na rozmaitych płaszczyznach. Szczególnie polskich czytelników mogą zainteresować rozdziały, traktujące o historii i kulturze Brazylii oraz wkładzie reprezentantów społeczeństw obu przywołanych krajów w jej popularyzację nad Wisłą.

Publikacja Wokół Akcji AB pod redakcją Joanny Gierczyńskiej i Tadeusza Skoczka

Publikacja powstała jako efekt konferencji “Wokół Akcji AB. Represje niemieckie w pierwszych latach okupacji”, która została zorganizowana w rocznicę Akcji AB. Autorzy referatów przedstawili w niej informacje m.in. o ofiarach egzekucji oraz tego, jak Akcja AB wyglądała w różnych regionach Polski.

Publikacja “Sławę nam znaczono stworzyć” pod redakcją Tadeusza Skoczka

Publikacja ta jest katalogiem wystawy czasowej prezentowanej w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów.

Świt odradzającej się niepodległości zastał Polskę zrujnowaną wynikiem przetaczających się frontów I wojny światowej. Scalenia nie ułatwiał zarysowany trójpodział mentalności wyrażający się galicyjskim parlamentaryzmem, wypracowanym w zaborze pruskim stosowaniem instrumentów prawnych oraz dominującym w zaborze rosyjskim zamiłowaniem do konspiracji i otwartej konfrontacji.
Ostateczny kształt niepodległej determinowały plebiscyty na Śląsku oraz Warmii i Mazurach, a także ustalenia ładu ryskiego dotyczące wschodnich rubieży, ostatecznie zaakceptowane przez zachodnich decydentów dopiero 14 marca 1923 roku.

Publikacja Twórcy Państwowości Polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos pod redakcją Tadeusza Skoczka

Obszerna publikacja „Twórcy Państwowości Polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos”, pod redakcją dr. Tadeusza Skoczka, została zrealizowana w ramach projektu badawczego „Pokolenia Polski Niepodległej” (W/UMWM-UU/UM/KP/2410/2020). Najnowsza pozycja w ofercie Wydawnictwa Naukowego Muzeum Niepodległości zawiera nader obszerne artykuły biograficzne, poświęcone tytułowym mężom stanu, którzy walnie przyczynili się do odrodzenia – po przeszło wieku panowania zaborców – niepodległej Rzeczypospolitej. Wspomniane tu biografie, zostały pieczołowicie przygotowane przez znanych historyków: profesora Michała Śliwę, profesora Wiesława Jana Wysockiego, profesora Mariana Marka Drozdowskiego, dr. hab. Grzegorza Bębnika, dr. Janusza Gmitruka i Jana Engelgarda. Ich dopełnieniem są barwne reprodukcje obrazów autorstwa Magdaleny Latosiewicz, zgromadzone w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie.

23.12.2020

Szlakiem Doliny Wisły – wystawy poplenerowe
Informator pod redakcją Tadeusza Skoczka


Katalog wystawy „Szlakiem Doliny Wisły”, która miała miejsce w Galerii Brama Bielańska w dniu 7 października 2020 roku. W publikacji prezentowane wówczas prace były efektem pleneru malarskiego „Szlakiem Doliny Wisły”, którego celem było uchwycenie za pomocą sztuki dziedzictwa królowej polskich rzek, zarówno w kontekście przyrodniczym, jak też historycznym i  architektonicznym.


Publikacja Rewitalizacja Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów pod redakcją Tadeusza Skoczka

Publikacja Rewitalizacja Pałacu Przebendowskich/Radziwiłów. Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych jest podsumowaniem prac, które trwały w Głównej Siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie od sierpnia 2017 do marca 2020 roku ramach VII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W publikacji zaprezentowano kolejne etapy realizacji projektu, takie jak prace remontowo-budowlane, realizację nowych wystaw, nowa ofertę edukacyjną oraz działania promocyjne.

Podsumowanie raportu zawiera liczne fotografie i grafiki prezentujące ogrom prac wykonanych w ramach projektu.

Publikacja Być u siebie ks. Henryka Skorowskiego


„Być u siebie. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna integrująca i zabezpieczająca osobę w nowych przestrzeniach społeczno-kulturowych” to najnowsza propozycja Wydawnictwa Naukowego Muzeum Niepodległości. Praca ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego (pod redakcją naukową dr. Tadeusza Skoczka) została wydana przy wsparciu finansowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Publikacja zawiera rozważania, szczególnie istotne w kontekście nauki społecznej Kościoła, a dotyczące zachowania własnej tożsamości kulturowej przez poszczególne narody, narodowości, grupy regionalne i etniczne we współczesnym świecie. Kolejne rozdziały Autor poświęcił zagadnieniom: regionalizmu jako konglomeratu wielu elementów, odkrywaniu i przezywaniu własnej regionalności oraz etniczności  przez człowieka i jego działaniom, wreszcie – prawu do zachowania własnej odrębności etnicznej i regionalnej. Wspomniana książka ks. prof. dr. hab. Skorowskiego,  ukazała się w ramach serii wydawniczej „Od Regionalizmu do samorządu”.


3.12.2020

Publikacja Świadomość Patriotyzm Pamięć pod redakcją Tadeusza Skoczka

Świadomość – Patriotyzm – Pamięć

W kolekcji plakatów warszawskiego Muzeum Niepodległości znajdują się wydawnictwa propagandowe z roku 1920. W związku z 100 rocznicą bitwy warszawskiej muzeum przygotowało prezentację tych prac. W tej kolekcji znajdują się przede wszystkim plakaty powstałe na potrzeby propagandy polskiej w obronie młodego, nieokrzepłego jeszcze Państwa Polskiego. Jest również kilka prac powstałych na potrzeby strony radzieckiej.

Wszystkie zainteresowane plakaty w swoim wyrazie plastycznym są niezwykle oczywiste. Jednoznacznie kierują uwagę widza na dwa zagadnienia. Pierwsze to jedność wszystkich wokół sprawy. Dla Polaków jest to obrona Ojczyzny, która była kwestią bezdyskusyjną. Dla agresora spod czerwonego sztandaru i gwiazdy to doprowadzenie do zwycięstwa rewolucji proletariackiej poza granicami ówczesnej Rosji Radzieckiej. Drugie zagadnienie to pokazanie przeciwnika w jak najgorszym świetle, jako krwawego i bezwzględnego tyrana i mordercę. Polacy ukazali Rosjan jako krwawych, bezwzględnych grabieżców i morderców. Jako tych, za którymi pozostają tylko zgliszcza, którzy nie uznają żadnych świętości. Z kolei na plakatach radzieckich, Polska to kraj „panów” bezwzględnie wyzyskujących lud pracujący miast i wsi – trzeba ich bez wyjątku zetrzeć z powierzchni świata by zapanowała radziecka równość, braterstwo i dobrobyt…

3.12.2020

Publikacja Bitwa Warszawska 1920 w relacjach i wspomnieniach pod redakcją Tadeusza Skoczka i Jolanty Załęczny


Bitwa Warszawska w relacjach i wspomnieniach

Bitwa Warszawska 1920 roku była i jest wciąż przedmiotem badań historyków. Autorzy tekstów zwrócili uwagę na różne aspekty tego wydarzenia, wykorzystując pamiętniki, reportaże, artykuły w prasie. Na wydarzenia 1920 roku spojrzeli przez pryzmat ocen dowódców wojskowych, żołnierzy, zwykłych mieszkańców. Przedmiotem analizy są zarówno literackie czy dziennikarskie zapiski, jak i osobiste notatki. Bogaty materiał do analizy dostarczyła prasa z roku 1920. Z punktu widzenia historycznego odbioru wydarzeń sprzed 100 lat ważny jest też sposób pisania o  nich, także w celu dotarcia do najmłodszego czytelnika. Różnorodna tematyka publikacji być może zachęci do dyskusji na temat miejsca Bitwy Warszawskiej w świadomości społeczeństwa polskiego.


28.11.2020 r.

Publikacja Cytadela Warszawska w 1920 roku pod redakcją Tadeusza Skoczka i Jolanty Załęczny


Cytadela Warszawska w 1920 roku.

Bitwa Warszawska 1920 roku rozegrała się na przedpolach Warszawy, ale stolica odegrała w niej istotną rolę. Ważnym miejscem była też Cytadela Warszawska. Tu przechodzili szkolenie młodzi ludzie zgłaszający się do Armii Ochotniczej, tu  przetrzymywano aresztowanych za szpiegostwo oraz jeńców wojennych. Na terenie Cytadeli funkcjonowała też Centralna Stacja Radiotelegraficzna „WAR”. Te zagadnienia wpisane w historię miejsca zostały przedstawione na łamach prezentowanej publikacji. To książka cenne, bo uzupełnia historię Cytadeli, pozwala też spojrzeć na to miejsce w szerszym kontekście. Być może zaprezentowane teksty zostaną wykorzystane przez przewodników po Warszawie oraz nauczycieli, co pozwoli wzbogacić edukację regionalną o nowe treści dotyczące wojny 1920 roku.


27.11.2020 r.

Publikacja Biografie godne pamięci autorstwa Jolanty Załęczny, pod redakcją Tadeusza Skoczka


Biografie godne pamięci są próbą przywołania sylwetek ludzi, o których dziś nie pamiętamy, bo nie wszyscy stali się bohaterami z pierwszych stron gazet. Nie wszystkim udało się oprzeć upływowi czasu lub oddziaływaniu propagandy okresu powojennego.

Prezentowane tu życiorysy ukazują postawy ludzi żyjących w różnych czasach, wywodzących się z różnych środowisk, ludzi o różnych poglądach, ale połączonych jedną wspólną ideą, jaką była służba Polsce. Łączył ich też zaangażowanie w walkę o wolną ojczyznę w okresie poprzedzającym odrodzenie kraju, działania na rzecz wolności, dążenie do wyznaczenia Polsce należnego jej miejsca na mapie Europy i świata w obszarze gospodarki, nauki, kultury. Czytelnik pozna biografie żołnierzy, duchownych, społeczników, aktywnych kobiet. Znaczna większość życiorysów była prezentowana w audycjach radiowych w ramach cyklu „Ludzie Niepodległości”.

27.11.2020 r.

Publikacja Pamiętnik 2020 pod redakcją Janusza Gmitruka i Tadeusza Skoczka


Publikacja jest efektem konkursu ogłoszonego przez Muzeum Niepodległości, którego celem było promowanie działalności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Zorganizowany w szczególnym czasie konkurs miał być okazją do spojrzenia z innej perspektywy na życie podczas pandemii.

Spośród nadesłanych 37 prac, jury konkursowe nagrodziło autorów 9 prac (po 3 w każdej kategorii wiekowej: dzieci, młodzież, dorośli). Prace te złożyły się na publikację książkową wydaną przez Muzeum Niepodległości. Uzupełnieniem są teksty przygotowane przez pracowników Muzeum.

Opublikowane zapiski zawierają wiele ciekawych refleksji na temat kondycji współczesnego człowieka, ukazują jego osamotnienie w warunkach przymusowej izolacji, ale przynoszą też podpowiedź, jak radzić sobie z taką sytuacją.


Publikacja Peowiacy i ich losy autorstwa Jacka Emila Szczepańskiego pod redakcją Jolanty Załęczny i Tadeusza Skoczka


Książka wybitnego regionalisty Jacka Szczepańskiego stanowi bogate kompendium wiedzy na temat działalności Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie powiatu legionowskiego. Jest rezultatem kilkuletnich wnikliwych kwerend i analiz, które zostały przeprowadzone rzetelnie i skrupulatnie.

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej autor przedstawił – w szerszej perspektywie historycznej – genezę POW w Jabłonnie, Chotomowie, Krubinie i Wieliszewie oraz okoliczności rozbrajania Niemców na tym terenie w listopadzie 1918 roku. Drugą część stanowią biogramy członków lokalnych struktur POW przygotowane w oparciu o materiały archiwalne oraz dokumenty pozyskane od rodzin.

Sukcesem autora jest wypełnienie luk w biogramach peowiaków, a także zweryfikowanie funkcjonujących w świadomości historycznej lokalnej społeczności wersji wydarzeń z roku 1918. To dowód, jak istotny jest w pracy regionalistów solidny warsztat badawczy oraz łączenie wnikliwej kwerendy źródłowej ze znajomością miejscowych realiów.

Bogato ilustrowana i starannie wydana książka z pewnością zainteresuje historyków- regionalistów, a także badaczy zajmujących się okolicznościami rodzenia się niepodległej Polski. Katalog wystawy “Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej” pod redakcją Leszka Krześniaka i Tadeusza Skoczka

Na wystawie zaprezentowano portrety 17 przywódców Insurekcji Kościuszkowskiej, zarówno dowódców wojskowych, jak i wybitnych przywódców cywilnych.


Radzymin – Warszawa – Polska.
Obroniona Niepodległość. Publikacja pod redakcją Jolanty Załęczny

Radzymin-Warszawa-Polska. Obroniona niepodległość jest publikacją pokonferencyjna dotyczącą tematu wojny polsko-bolszewickiej.


Autorzy tekstów prezentują wojnę 1920 roku w aspekcie ogólnopolskim oraz regionalnym. Historycy – pracownicy instytucji naukowych i muzealnych oraz regionaliści analizują przebieg działań wojennych w rejonie Radzymina i Warszawy. Zwracają uwagę na postawy żołnierzy oraz ludności cywilnej. Istotnym elementem jest przypomnienie różnych form upamiętnienia uczestników tych wydarzeń w II RP.  


Publikacja Granice WolnościGranice Niepodległości 1918 – 1922 pod redakcją Macieja Fica, Joany Lusek i Jolanty Załęczny


Publikacja, poświęcona problemowi odradzania się państwa polskiego i kształtowania się granic II Rzeczypospolitej wpisuje się w nurt badań niepodległościowych. Powstała ona dzięki współpracy Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zakres tematyczny monografii jest bardzo szeroki, od próby zdefiniowania pojęć podstawowych, tj. ojczyzna, patriotyzm czy naród, przez opracowania losów jednostek i zbiorowości zaangażowanych w działania niepodległościowe i zagadnienia związane z kształtowaniem świadomości narodowej i obywatelskiej.


Książka składa się z trzech części tematycznych. Dwa teksty stanowiące część pierwszą dotyczą obecności problemu „granic wolności” w pamięci zbiorowej. Kolejna część poświęcona jest kształtowaniu się granic II Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich i Zachodnich. Tom zamykają dwa teksty będące praktycznym omówieniem tematów dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku w kontekście edukacji historycznej.


Zamierzona wieloaspektowość i interdyscyplinarność pozwoliła na zaprezentowanie problematyki tworzenia się niepodległego państwa polskiego oraz  dziedzictwa Kresów Wschodnich i Zachodnich z perspektywy 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Opublikowane teksty stanowią ważny głos w dyskusji rocznicowej i wytyczają kierunki dalszych badań.Katalog wystawy Tak niewielu w heroicznej obronie nieba nad Anglią. Polacy w powietrznej kampanii roku 1940 pod redakcją Tadeusza Skoczka

Katalog wystawy Tak niewielu w heroicznej obronie nieba nad Anglią. Polacy w powietrznej kampanii roku 1940 prezentowanej w GaleriiBrama Bielańska w dniach 27 sierpnia – 27 września 2010 roku. Katalog wystawy w całości poświęcony jest polskim lotnikom biorącym udział w Bitwie o Anglię.


W katalogu znajduje się obszerne omówienie historii Bitwy o Anglię, autorstwa Pana Dariusza Parzyszka (Stowarzyszenie Historyczne Cytadela) oraz zdjęcia z ekspozycji, m.in. ekwipunek lotniczy, mundury, odznaczenia, nieśmiertelniki, plakaty czy przedmioty użytku codziennego.


Publikacja Kościół Katolicki pod redakcją
Janusza Gmitruka i Tadeusza Skoczka


Mówienie o tym, że kościół odgrywał zawsze w dziejach Polski i Polaków rolę szczególną, byłoby truizmem. Wiedzą o tym wszyscy, a omawiana publikacja utwierdza w przekonaniu, że trzeba o tym dyskutować, bo wciąż badacze zwracają uwagę na nowe, często zupełnie odmienne aspekty tematu. Podzielone na cztery części opracowanie zawiera zróżnicowane tematycznie teksty przygotowane przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych. Tematem tekstów zamieszczonych w części I jest znaczenie Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego w najnowszej historii Polski. Część II dotyczy wzajemnych relacji między wsią i ruchem ludowym a Kościołem. Autorzy kolejnych tekstów skupili swoją uwagę na analizie postaw zbiorowych i indywidualnych oraz na znaczeniu Kościoła dla integracji różnych środowisk. Ostatnia część ma bardziej osobisty wymiar, bo dotyczy osobistego odbioru nauk Jana Pawła I i jego oddziaływania na życie duchowe autorów.


Tak zróżnicowana tematyka tekstów inspiruje do bardzo szerokiego spojrzenia na rolę Kościoła jako instytucji, a także na szczególne miejsce w naszej świadomości Papieża i Prymasa Tysiąclecia.


Publikacja Bitwa Warszawska w twórczości współczesnych malarzy pod redakcją Janusza Gmitruka i Tadeusza Skoczka

Publikacja „Bitwa Warszawska w twórczości współczesnych malarzy”, to katalog wystawy poplenerowej „Bitwa Warszawska w obrazach”, która miała miejsce w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, w dniach 23 czerwca – 24 lipca 2020 roku, oraz w Galerii Malarstwa Historycznego Muzeum Niepodległości/ Pałac Przebendowskich Radziwiłłów, w dniach 30 lipca – 30 sierpnia 2020 roku. Katalog opatrzony jest tekstami Janusza Gmitruka – Dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i Tadeusza Skoczka – Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Katalog zawiera prace 17 autorów, dla których inspiracją była jedna z najważniejszych bitew świata.

Publikacja Janusza Szczepańskiego “Mazowsze Północne podczas najazdu bolszewickiego
1920 roku” pod redakcją Beaty Michalec i Tadeusza Skoczka

Niniejsza publikacja jest monografią odtwarzającą nie tylko działania militarne na obszarze północnego Mazowsza, ale przede wszystkim trudne chwile jego mieszkańców podczas krótkotrwałej, ale tragicznej w skutkach bolszewickiej okupacji. Opisując ich losy autor w dużej mierze koncentruje się na przedstawieniu stanowiska poszczególnych warstw miejscowego
społeczeństwa wobec bolszewickiego zagrożenia, jego patriotycznego zaangażowania w walkę z najeźdźcą. Nie uchyla się także od obowiązku przedstawienia postaw antypaństwowych niewielkiej części społeczeństwa północnego Mazowsza, oczekującej na wkroczenie oddziałów Armii Czerwonej.

Publikacja Hallerczycy pod redakcją Tadeusza Skoczka

Publikacja „Hallerczycy” jest  katalogiem wystawy „Generał Józef Haller i jego żołnierze”, której inauguracja nastąpiła 28 listopada 2018 roku w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, jednym z oddziałów Muzeum Niepodległości. Reprodukcje prezentowane na wystawie oraz w niniejszym informatorze pochodzą ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, archiwum prywatnego osoby zastrzegającej anonimowość, z Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Niepodległości, Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Zdjęcia powstały w okresie pierwszej wojny światowej, lecz także ukazują generała i jego bliskich po roku 1945, już na emigracji. Bardzo rzadkie są fotografie, na których uwiecznieni zostali żołnierze i oficerowie II Brygady Legionów Polskich, m.in. płk Marian Januszajtis i ksiądz Józef Panaś, nieznane są niektóre fotografie Błękitnej Armii, a także Armii Ochotniczej z 1920 roku. Do końca 2018 roku wystawa gościła w Zespole Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae” w Sokołowie Podlaskim oraz Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.

Publikacja II wojna światowa w twórczości współczesnych malarzy pod redakcją Janusza Gmitruka i Tadeusza Skoczka

Publikacja II wojna światowa w twórczości współczesnych malarzy pod redakcją Janusza Gmitruka i Tadeusza Skoczka, to katalog wystawy poplenerowej „II wojna światowa w obrazach” prezentowanej w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w dniach 29 listopada 2019 – 12 czerwca 2020 roku. Wystawy „II wojna światowa w twórczości współczesnych malarzy” prezentowana w Galerii Malarstwa Historycznego Muzeum Niepodległości, Pałac Przebendowskich Radziwiłłów od 30 czerwca do 17 lipca 2020 roku jest rozwinięciem tematu. Kolejne odsłony wystawy odbędą się w Akademia Historii i Literatury Polskiej oraz Słowiańskiej, Fundacja Willa Polonia, Galeria w Lublinie (28 lipca – 21 sierpnia 2020) oraz Bibliotece Kraków (1 – 18 września 2020).

Prezentowane na wystawie dzieła sztuki przedstawiają walkę i męczeństwo narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Powstania Warszawskiego, 56 prac formie realistycznej i alegorycznej ukazują wydarzenia z minionego okresu,

“Z pastorałem przez kontynenty” Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Dziedzica, Janusza Gmitruka,
Zbigniewa Judyckiego i Tadeusza Skoczka


Publikacja naukowa “Z pastorałem przez kontynenty” została przygotowana przez Muzeum Niepodległości i wydana w wydawnictwie tej instytucji. Zawiera ona naukowo opracowane referaty wygłoszone podczas XX Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Z pastorałem przez kontynenty. Kardynałowie i biskupi polskiego pochodzenia w świecie”, które odbyło się 18 października 2019 roku, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Organizatorami Sympozjum były: Fundacja Polonia Semper Fidelis, Biblioteka Kraków i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Honorowy patronat objął nad nim JE kard. Zenon Grocholewski i Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. „Bitwa Warszawska 1920: dzieła sztuki – fotografie – odezwy” pod red. Tadeusza Skoczka.


„Bitwa Warszawska 1920: dzieła sztuki, fotografie, odezwy” pod red. Tadeusza Skoczka jest edytorskim wydarzeniem obchodów 100. rocznicy jednej z największych bitew w historii świata. Album przedstawia wielkie zwycięstwo polskiego oręża oczami artystów i dzieł sztuki. Prezentowana ikonografia pochodzi ze zbiorów muzeów, bibliotek i archiwów okręgu warszawskiego. Na szczególne zainteresowanie zasługuje kolekcja plakatów ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Cennym uzupełnieniem reprodukcji są dwa teksty pochodzące z 1930 r.: „Cud nad Wisłą: referat z 2‑ma mapami” Adama Gałuszkiewicza oraz fragment „Wojny w roku 1920”: wspomnienia i rozważania” gen. Lucjana Żeligowskiego. Całość wydana w serii „Skarby Kultury i Literatury Polskiej”.


Format 240 x 330 mm; kolorowe ilustracje; oprawa twarda; skóra ekologiczna, s. 255, cena 250 zł
Tadeusz Kurek, Polscy lekarze w świecie.


Informator wystawy, pod redakcją Tadeusza Skoczka, prezentowanej od 3 do 24 czerwca 2020 r. w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej. Wystawa towarzyszy XXI Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Autor portretów prezentowanych w informatorze jest wszechstronnym artystą-plastykiem, który zajmuje się m. in. malarstwem olejnym, akwarelą, grafiką, rysunkiem i rzeźbą, a jego prace były prezentowane na licznych wystawach w kraju i za granicą.

Format 230 x 205 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 86.


Katalog wystawy „Dziedzictwo pokoleń dla przyszłości” eksponowanej w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej od 23 stycznia do 16 lutego 2020 r. przedstawia dawne krajobrazy polskiej wsi XIX i XX wieku.


Format 230 x 205 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 64.


Tadeusz Skoczek, Polska kolęda patriotycznaWydanie drugie rozszerzone publikacji związanej z corocznym spotkaniem „Gromniczna w Muzeum”, któremu towarzyszy koncert kolęd i pieśni patriotycznych. Zawiera teksty wybranych kolęd wraz z zapisem nutowym oraz ilustracje ze zbiorów Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Format: 230 x 205 mm; oprawa miękka; kolorowe ilustracje; ilość stron: 170.