Czasopismo humanistyczne “Niepodległość i Pamięć” 

 Informacja o „Niepodległość i Pamięć”

https://www.niepodlegloscpamiec.pl/

Nasze pismo ma już wieloletnią tradycję. Ukazuje się na rynku wydawniczym od 1994 roku.

„Niepodległość i Pamięć” poświęcone jest historii i sztuce Polski, z szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych XVIII-XXw.

Przedstawimy także Państwu materiały poświęcone muzealnictwu, a więc sektorowi, w którym Muzeum Niepodległości czynnie uczestniczy. Mamy nadzieje, że pismo naukowe „Niepodległość i Pamięć” stanie się nie tylko miejscem, gdzie będziemy dzielić się z Państwem wiedzą, ale także polem do twórczych polemik z naukowcami oraz najważniejszymi instytucjami w kraju i na świecie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ostatniej ewaluacji polskich czasopism z dnia 9 lutego 2021 roku przyznało „Niepodległość i Pamięć” 20 punktów.

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Poz. 31101

Niepodległość i Pamięć 1427-1443 – 20 pkt

archeologia; historia; literaturoznawstwo;

Cena: numery. 54 – 64 – 10 zł, numery. 65 – 69 – 20 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numer ISSN
ISSN 1427-1443

 


 

Informacje dotyczące redakcji czasopisma
Redaktor naczelny: Tadeusz Skoczek

 

Redakcja 

 

Krzysztof Bąkała (muzealnictwo),

dr Paweł Bezak (zastępca redaktora naczelnego, historia

wojskowości), dr Wojciech Borkowski (archeologia),

Jan Engelgard (historia),

Grażyna Fall (członek kolegium),

Małgorzata Izdebska-Młot (redaktor językowy),

dr hab., prof. PUNO Zbigniew Judycki (biografistyka),

dr Beata Michalec (varsaviana),

Halina Murawska (bibliologia),

Bartłomiej Sokołowski (sekretarz redakcji),

Ewelina Pilawa-Soroka (redakcja techniczna),

dr Jan Sęk (członek kolegium),

dr Tadeusz Skoczek (redaktor naczelny),

Bożena Tomczyk (prenumerata),

dr Endre László Varga (członek kolegium),

dr Ladislav Volko (członek kolegium),

Justyna Wyszyńska (promocja i marketing),

ks. dr Jerzy Zając (członek kolegium),

dr hab., prof. AFiB. Jolanta Załęczny (członek kolegium),

Łukasz Żywek (źródła)

 

 

 

Wydawca

Muzeum Niepodległości

 


 

Adres redakcji “Niepodległość i Pamięć”
Muzeum Niepodległości
Redakcja “Niepodległość i Pamięć”

al. Solidarności 62,
00-240 Warszawa
Tel. 228269091
nip@muzeumniepodleglosci.art.pl

 


 

Rada naukowa:

prof. dr hab. Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku),

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),

doc. dr Olga Gorbaczewa (Białoruski Uniwersytet Państwowy
w Mińsku),

ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie),

dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),

prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki),

prof. dr hab. Jacek Knopek (Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej),

dr hab., prof. UP Marek Władysław Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

dr hab., prof. AFiB Radosław Lolo (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, fi lia w Pułtusku),

prof. dr Henryk Malewski (Stowarzyszenie Naukowców Polskich Litwy),

dr hab., prof. UJ Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja (Uniwersytet Opolski),

prof. dr hab. Beata K. Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II),

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
dr hab., prof. UWr Grzegorz Pełczyński (Uniwersytet Wrocławski),

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu),

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie),

prof. dr hab. Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski),

dr hab. Jacek Emil Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie),

prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia
Finansów i Biznesu Vistula, fi lia w Pułtusku),

prof. dr hab. Andrzej Szmyt (Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski w Olsztynie),

dr hab. Maciej Szymczyk (Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju),

prof. dr hab. Zbigniew Wawer (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie),

dr hab., prof. UKSW Rafał Wiśniewski (Narodowe Centrum Kultury),

prof. dr hab. Henryk Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

 


 

 

Recenzenci naukowi:

dr Adam Buława (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),

prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku),

prof. dr hab. Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski),

prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski (Polskie Towarzystwo Historyczne),

dr Ewa Jaska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego),

prof. dr hab. Helena Krasowska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk),

dr hab. Mikołaj Madurowicz (Uniwersytet Warszawski),

prof. dr hab. Jerzy Mazurek (Uniwersytet Warszawski),

dr hab., prof. UP Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

o. prof. dr hab. Roland Prejs (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II),

dr hab., prof. KUL Cezary Taracha (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II),

dr Endre László Varga (Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie)

 


 

Informacja dla autorów

  • Jak zgłosić artykuł?
  • Kontakt do redakcji
  • Współczynnik odrzuceń
  • Prawa autorskie – wzór umowy w Word / pdf.
  • Wymogi edytorskie – styl cytowań i przypisów – kliknij
  • Procedura przyjmowania tekstów NiP – kliknij

 


 

Informacje dotyczące procedur obowiązujących w czasopiśmie

 

Redakcja kwartalnika „Niepodległość i Pamięć” akceptuje i szanuje ustaloną zasadę, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” stanowi przejaw łamania rzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki występowania tego rodzaju zjawisk będą po udokumentowaniu stanowczo napiętnowane jako przejawy nagannego naruszania zasad etyki przyjętych w świecie nauki.

Redakcja stosuje zalecenia zawarte w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

 

Informacje o licencjach i otwartości

 

Procedury recenzowania

 

1.      Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów ‒ po wstępnej ocenie formalnej dokonanej przez kolegium redakcyjne. Nie dotyczy to artykułów zamawianych przez Redakcję.

2.      Nadesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.

3.      W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji nadesłanej pracy i złożenie przez nich stosownego oświadczenia w dokumencie metryka tekstu.

4.      Każdy artykuł zostaje skierowany do dwóch recenzentów, których lista jest publikowana corocznie na stronie internetowej „Niepodległości i Pamięci” i w poszczególnych numerach w wersji papierowej.

5.      Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości.

6.      Autor, po zapoznaniu się z recenzjami, poprawia artykuł i odsyła go do redakcji.

7.      Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).

8.      Procedura recenzowania uwzględnia poniższe zasady:

·         do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,

·         autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji),

·         pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący  warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

·         kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,

·         nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Formularz wstępnego przyjęcia tekstu przez Redakcję – plik word / pdf.

Formularz recenzji artykułu oddanego do NiP-u – plik word / pdf.

 


 

Umowy

Wzór umowy

wzór umowy autorskiej – NiP

 


 

Spis treści egzemplarzy z lat 1994-2015

Strona ze spisem treści każdego wydanego numeru – kliknij tutaj.

 


 

Najnowszy numer

Do pobrania cały numer w PDF

nr 79

 

 

 


 

Archiwalne numery

Archiwum “Niepodległość i Pamięć” – kliknij tutaj.

NiP w bazie BAZHUM, można wyszukiwać przez autorów lub tytuły tekstów – www.bazhum.muzhp.pl

 


 

Indeksacja „Niepodległość i Pamięć”

Indeksacja w bazach danych: http://www.bazhum.pl/bib/journal/503/

 


 

„Niepodległość i Pamięć” w bibliotekach cyfrowych


Prenumerata

Kiosk Wydawnictw, tel. 22 826-90-91, wew. 56, e-mail: kiosk@muzeumniepodleglosci.art.plPodziel się na