Rewitalizacja obiektów MXP


Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.

Muzeum Niepodległości podpisało z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w czerwcu 2012 pre-umowę na finansowanie Projektu. Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie pozwoli na podpisanie ostatecznej umowy.

Dlaczego Muzeum X Pawilonu musi być remontowane: Kompleks obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej nie był poddany poważnemu remontowi praktycznie od powstania Muzeum. Prowadzono tylko doraźne prace remontowe, w konsekwencji jego stan techniczny uległ znacznemu pogorszeniu i wymaga obecnie gruntownej rewitalizacji.

W skład Muzeum wchodzą  następujące obiekty budowlane:

– Pawilon X, Pawilon XI oraz Brama Bielańska wraz z Działobitnią.

W chwili obecnej stan techniczny obiektów jest zły. Elewacje Pawilonów X i XI pokryte są spękanym i skorodowanym biologicznie tynkiem. Wiele miejsc na elewacji jest pozbawione tynku, ukazując ubytki ceglanych murów. Stolarka okienna i drzwiowa nie nadaje się do jakiegokolwiek remontu.

Blaszane pokrycie dachów oraz obróbki blacharskie wymagają całkowitej wymiany. Prace te będą poprzedzone remontem więźby dachowej. Instalacje elektryczne w obydwu Pawilonach są wielokrotnie przerabiane i nie odpowiadają obecnie obowiązującym normom. Brak odpowiednich izolacji przeciwwilgociowych spowodowało zawilgocenie ścian. Dziedziniec oraz przyległa do niego ulica wymagają przełożenia, regulacji wysokości i odpowiedniego odwodnienia.

Brama Bielańska, której ceglana elewacja zdobiona czerwonym piaskowcem,  wykazuje wiele spękań i ubytków wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorsko-remontowej. Elementy metalowe fasady Bramy są bardzo poważnie skorodowane. Kapitalnemu remontowi należy poddać również wrota Bramy. Podobny zły stan techniczny widzimy, przemieszczając się wewnętrznymi klatkami schodowymi. Brak właściwej izolacji przeciwwilgociowej nadbramia od strony zachodniej spowodowało duże zawilgocenie ścian.

Realizacja zakresu prac remontowo – konserwatorskich przewidzianych w Projekcie pt. „Poprawa…” przerwie proces niszczenia budynków, a wykonane prace budowlane przywrócą wymagany stan techniczny obiektów.

Ile to będzie kosztowało:

Planowane koszty w ramach Projektu (w zł)

Rok Planowane koszty
2010 157 258,00
2011  0
2012 412 050,00
2013 9 671 322,72
2014 4 661 419,56
2015 0
Ogółem 14 902 050,28

Źródła finansowania Projektu (w zł)

Lp. Źródło finansowania Udział źródła w finansowaniu projektu
1 Współfinansowanie z RPO WM 2007-2013
w ramach Priorytetu VI (Działanie 6.1 Kultura)
10 323 159,90 zł
2 Środki własne   Samorządu Województwa Mazowieckiego 4 555 301,68 zł

Dział Edukacji i Promocji Muzeum Niepodległości

Muzeum Niepodległości jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 działanie 6.1 Kultura pn. Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.