Posiedzenie Rady Muzeum Niepodległości – 20 lutego 2020 roku


Posiedzenie Rady Muzeum Niepodległości odbyło się 20 lutego 2020 roku w wyremontowanej siedzibie głównej Muzeum – Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Witając gości Dyrektor Tadeusz Skoczek ogłosił jubileusz 30-lecia Muzeum Niepodległości i poinformował zebranych, że główna siedziba Muzeum wznowi działalność na przełomie maja i czerwca. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady – dr Jan Sęk.

Po jednogłośnym przyjęciu proponowanego porządku obrad, głos zajął Dyrektor dr Tadeusz Skoczek, który przybliżył dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu merytorycznym za 2019 rok, działalność naukową streściła dr hab. Jolanta Załęczny, kierownik Działu Historii i Badan Naukowych. O zrealizowanych w 2019 roku inwestycjach opowiedział Adam Bacławski Zastępca Dyrektora ds. Programowych, podsumowując m.in. projekt POIiŚ „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych”. Dyrektor Skoczek dopowiedział kilka słów na temat zadań zrealizowanych w 2019 roku w ramach dotacji celowych.  Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok zostało jednogłośnie przyjęte przez członków Rady. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie wyniku finansowego Muzeum Niepodległości za 2019 rok przez Główną Księgową Małgorzatę Łusiak. Sprawozdanie to również zostało przyjęte jednogłośnie przez członków Rady Muzeum.

Marszałek Adam Struzik wysoko ocenił wysiłek kierownictwa i pracowników Muzeum Niepodległości w szczególności związany z prowadzeniem ogólnokrajowego projektu POIiŚ oraz wyraził zadowolenie z postępów prac nad adaptacją pomieszczeń Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

W dalszej części zebrania przedstawiono plany na 2020 rok, m.in. program imprez związanych ze stuleciem Bitwy Warszawskiej, który przybliżyła dr Beata Michalec, Zastępca Dyrektora ds. Programowych. Plany inwestycyjne przedstawił dyrektor Adam Bacławski, a finansowe Małgorzata Łusiak. Poruszono m.in. sprawę remontu Działobitni w Muzeum X Pawilonu CW, nowego projektu Muzeum Więzienia Pawiak, powstania oddziału Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie, a także wyzwań finansowych związanych z utrzymaniem zmodernizowanego Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów. Marszałek Adam Struzik, rozumiejąc potrzebę zwiększonych wydatków związanych z utrzymaniem Pałacu, zasugerował złożenie stosownej korekty do planu finansowego. Podkreślił również wagę utworzenia Muzeum upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 roku w Radzyminie. Zaznaczył, że po zakończeniu projektu POIiŚ priorytetem będzie modernizacja Muzeum Więzienia Pawiak.

Plany merytoryczne i finansowe zostały jednogłośnie przyjęte przez członków Rady. Zaakceptowano również projekty uchwał: w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nagrody dla Muzeum Niepodległości w 40 edycji konkursu na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2019 w kategorii wystawa czasowa „Bronisław Wojciech Linke. Sprzeciw i zaangażowanie” oraz w kategorii projekt naukowo-badawczy „Niepodległość z kobiecą twarzą”, a także o nagrodę w ogólnopolskim konkursie IKAR Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na wydarzenie sezonu – Salon Dobrej Książki  im. Tadeusza Górnego. Przewodniczący dr Jan Sęk nawiązując do obchodów jubileuszu 30-lecia Muzeum Niepodległości oraz wysokiej oceny dotychczasowej działalności Muzeum przez członków Rady, zaproponował, przy aprobacie zgromadzonych, zgłoszenie dyrektora Tadeusza Skoczka oraz Muzeum Niepodległości do Nagrody m.st. Warszawy.