Konkurs “Pamiętnik 2020”


Muzeum Niepodległości zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie “Pamiętnik 2020”

REGULAMIN KONKURSU

PAMIĘTNIK 2020

Cele konkursu:

Siedząc w swoich domach możemy pokonać nudę, wypełnić sobie czas i zostać rejestratorami życia codziennego.

 1. Rozwijanie i promowanie zdolności artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu.
 3. Promowanie osiągnięć dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Niepodległości w Warszawie, zwane dalej Organizatorem.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie pracy literackiej w formie pamiętnika.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych Uczestników wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i przy ogłoszeniu i upublicznieniu wyników Konkursu.
 5. Organizator ma prawo do upubliczniania prac dla celów promocyjnych Konkursu.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej formy literackiej poświęconej dowolnej tematyce spisanej przez Uczestnika.
 2. Ocenie podlegają wszystkie prace w formie elektronicznej, które zostaną dostarczone do Muzeum Niepodległości w Warszawie do dnia 31.05.2020 r. na adres konkurs@muzeumniepodleglosci.art.pl.
 3. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być opatrzone metryczką z danymi: imię i nazwisko, adres pocztowy uczestnika konkursu, adres mailowy, nr telefonu, wiek.
 4. Rozmiary pracy: relacja powinna zawierać do 25 stron tekstu, pisana czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5.
 5. Kryteria oceny pracy literackiej: literacka forma pamiętnikarska, spójność tekstu, poprawność językowa, poprawność  gramatyczna, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna  oraz oryginalność pracy.
 6. Prace zostaną w ocenione w trzech  kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i  dorośli.

 • Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, nie mogą stanowić w jakiejkolwiek swojej części plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
 • Prace konkursowe nie mogą być tekstami, które w całości lub w części były publikowane w którymkolwiek z mediów lub biorą udział w innych konkursach.
 • Przesyłając pracę Uczestnik wyraża zgodę na publikację w całości swojej pracy na stronie internetowej  Organizatora.
 • Nagrodzone prace, nadesłane na Konkurs, będą publikowane na stronie Muzeum Niepodległości w formie książki (pdf) opatrzonej numer ISBN.
 • W skład jury Konkursu wejdą przedstawiciele – wolontariusze Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2020 roku.
 • Wyniki konkursu Organizator poda  na swojej stronie internetowej www.muzeum-niepodleglosci.pl.
 • Każdy uczestnik przystępując do Konkursu wypełnia zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz pozwolenia na udostępnianie wizerunku (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 • Wypełniony załącznik nr 1 powinien być podpisany i dołączony w formie pdf do przesłanej pracy konkursowej.

III. NAGRODY

 1. Przyznane zostaną trzy nagrody główne: I miejsce, II miejsce, III miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz trzy wyróżnienia.
 2. Laureaci za udział w Konkursie otrzymają dyplom, nagrody książkowe oraz  darmowy wstęp dla dwóch osób na wystawy,do wykorzystania w 2020 roku.

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej Muzeum Niepodległości w Warszawie www.muzeum-niepodleglosci.pl.
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 18 września 2020 roku, o godz. 15.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości (al. Solidarności 62). Informacja o przyznaniu nagrody dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie opublikowana minimum 30 dni przed finałem konkursu na stronie Muzeum Niepodległości w Warszawie. 

  Załącznik 1. dla dzieci i młodzieży


  Załącznik nr 1 dla dorosłych