Kulturalna szkoła na Mazowszu


Od 16 maja 2022 roku mazowieccy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych odwiedzą muzeum za symboliczną złotówkę! Uprzejmie informujemy, iż Muzeum Niepodległości w Warszawie przystąpiło do zainicjowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Programu ,,Kulturalna szkoła na Mazowszu”.

Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.


– W ramach Programu zorganizowane grupy szkole będą mogły skorzystać z oferty naszej instytucji za preferencyjną cenę biletu, tj. za 1 zł brutto za jednego uczestnika. Opłata za lekcję lub oprowadzanie wynosi 100 zł.

– Program będzie realizowany dla uczniów mazowieckich szkół w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Warunki uczestnictwa

  1. Do udziału w Programie uprawnieni są uczniowie szkół  podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.
  2. W Programie mogą brać udział uczniowie z Województwa Mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami  (liczbę opiekunów ustala się zgodnie zasadami określonymi w § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
    z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 oraz z 2021 r. poz. 1548)).
  3. Warunkiem skorzystania z  Programu jest złożenie przez szkołę do wybranych instytucji kultury wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Programu.
  4. Formularz należy wypełnić w oparciu o uprzednio dokonane przez szkołę bezpośrednie uzgodnienia z instytucją kultury w zakresie terminu wizyty, liczby uczestników, rodzaju, zakresu oraz nazwy oferty (np. warsztatów, lekcji muzealnych, spektakli, wystaw).
  5. Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły.
  6. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym  dokonuje instytucja kultury.
  7. Informacje o możliwości skorzystania z Programu oraz formularze udostępnia się na  stronach internetowych instytucji kultury.


Do pobrania:


Serdecznie zapraszamy do Muzeum Niepodległości i jego oddziałów: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Więzienia Pawiak oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa!

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, NIP: 526 030 79 04  , REGON: 000276050, RIK/14/99, Samorządowa Instytucja Kultury Województwa Mazowieckiego  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa  lub email: sekretariat@muzn.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa lub pod adresem email: iod@muzn.pl Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Niepodległości znajduje się na stronie internetowej muzeum: www.bip.muzn.pl