Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”


Marszałek Województwa Mazowieckiego

po raz ósmy ogłosił

 

konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

 

Konkurs skierowany do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce.

 

Nominowani do konkursu mogą być: pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, którzy/które swoją aktywność wolontariacką realizują w dowolnym obszarze życia społecznego.

 

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe; grupy samopomocowe; instytucje państwowe; instytucje samorządowe; podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego; osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy; wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).

 

Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 12 września 2018 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiekiego.

 

 

Cele konkursu to przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

               

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

               

Wolontariat to idea, z którą łączą się wartości takie jak altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego.

 

Rozwój wolontariatu na Mazowszu jest jednym z zadań wskazanych do realizacji w „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.”, a Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” wprost przyczynia się do popularyzowania aktywności wolontariackiej. Organizacja konkursu we współpracy z wieloma partnerami jest ponadto przejawem społecznej odpowiedzialności Urzędu oraz przykładem dobrej praktyki wskazywanej zarówno przez Urząd Marszałkowski, jak i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy:

http://mazowia.eu/aktualnosci/mazowieckie-barwy-wolontariatu.html