XVIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy


Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie „Literacka wędrówka śladami Cypriana Kamila Norwida”

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki

dla upamiętnienia życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida

27 listopada Sejm RP podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida: „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.

Dla upamiętnienia osiągnięć wybitnego polskiego romantyka  z okazji przypadającej w 2021 roku dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz ze  Stowarzyszeniem Warszawskich Nauczycieli Polonistów organizuje ogólnopolski konkurs krasomówczy.

Organizatorzy:

– Muzeum Niepodległości w Warszawie,

– Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów,

– nauczyciele humaniści we współpracy z władzami dzielnic/gmin oraz przewodniczącymi zespołów przedmiotowych.

Uczestnicy:

uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych;

–  uczniowie szkół ponadpodstawowych.

CELE KONKURSU

· uczczenie 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida;

· zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat życia i twórczości Cypriana Norwida;

· rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy i wykorzystania informacji z różnych źródeł;

  • rozwijanie wskazanych przez Parlament Europejski kompetencji kluczowych:

 porozumiewania się w języku ojczystym, umiejętności uczenia się, kompetencji informatycznych, kompetencji społecznych i obywatelskich, świadomości i ekspresji kulturalnej;

  • doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych oraz radzenia sobie ze stresem.

Zakres tematyczny

A. Klasy 4 -8 szkół podstawowych

  1. Przygotuj przemówienie na temat: Dlaczego Cypriana Kamila Norwida zaliczamy do narodowych wieszczów.  Odwołaj się do biografii i poety i jego tekstów.
  2. Przygotuj i zaprezentuj wystąpienie na temat roli poety w życiu narodu. Odwołaj się do tekstów Cypriana Kamila Norwida.

B. uczniowie szkół ponadpodstawowych:

  1. Cyprian Kamil Norwid napisał: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.”

Przygotuj wystąpienie, w którym napiszesz jak Polacy radzili sobie na emigracji. Odwołaj się do trzech tekstów poety.

  •  Czesław Niemen powiedział o twórczości romantycznego poety: „Jest to wielka literatura, w której powiedziane zostało wszystko, co wciąż jest dla nas najistotniejsze. To, co Norwid mówił na każdy temat w XIX wieku, pozostaje aktualne w wieku XXI (…).” Odwołując się do poetyckich dokonań Cypriana Kamila Norwida i jego biografii przygotuj wystąpienie o tym, na czym polega ponadczasowość twórczości Cypriana Kamila Norwida.

Koordynatorzy konkursu – Zespół programowy konkursów tematycznych (krasomówczych i literackich) Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Dział Edukacji Muzeum Niepodległości w Warszawie:

– Gabriela Podlaska, gpodlaska@wp.pl tel. 886 295 840

– Anna Borkowska, Prezes Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów tel. 605 850 010

– Michał Rybak, Dział Edukacji Muzeum Niepodległości, tel. 22 826 90 91, w. 42
– Urszula Biskup – Honorowa Przewodnicząca Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów

Organizacja i przebieg konkursu:

Etap szkolny

Każda szkoła zorganizuje wewnętrzne eliminacje konkursu krasomówczego i wyłoni 1-3 najlepszych uczestników, którzy będą ją reprezentowali w finale. Za organizację etapu szkolnego odpowiada przewodniczący Zespołu Humanistycznego.

Finał konkursu – odbędzie się 10.12.2021 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62;

– uczestnik wygłasza przemówienie na wskazany temat, wystąpienie nie powinno przekraczać 5 minut; nie może zostać odczytane;

– szkołę reprezentuje maksymalnie 3 uczniów wyłonionych w etapie szkolnym.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Do dnia 01.12.2021 r. należy zgłosić zwycięzców eliminacji szkolnych drogą
e-mailową na adres: gpodlaska@wp.pl.

2. W zgłoszeniu należy podać temat oracji, imię i nazwisko uczestnika, dokładną nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).

Przygotowanie do udziału w konkursie:

13 października 2021 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62
o
godz. 13.00 odbędą się zajęcia otwarte w zakresie retoryki – dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli opiekunów konkursu. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres gpodlaska@wp.pl. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jury konkursu: nauczyciele języka polskiego, specjaliści w zakresie retoryki.

Oceniane będą:
– zalety merytoryczne przemówienia (temat przemówienia, treść, forma językowa),
– kompozycja wystąpienia (wstęp, rozwinięcie, argumentacja i zakończenie),
– kunszt oratorski, poprawna wymowa, mowa ciała, pamięciowe opanowanie tekstu.

Informujemy, że konkurs będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w związku z pandemią.

– „Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły”.