Konkurs “Mazowsze, moja mała ojczyzna”


Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza XXI edycję konkursu

Mazowsze – moja mała ojczyznaOrganizatorzy

Muzeum Niepodległości

Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

tel. 22 827 96 43

Michał Rybak, kustosz, Dział Edukacji – koordynator konkursu

Email: konkurs@muzeumniepodleglosci.art.pl

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


Uczestnicy konkursu
Konkurs organizowany jest w kilku kategoriach wiekowych:

  • Szkoły podstawowe klasy 0-3
  • Szkoły podstawowe klasy 4-8
  • Szkoły ponadpodstawowe
  • Nauczyciele


Cele konkursu:
– próba wyrażenia przez uczestników konkursu własnego stosunku do ,,małych ojczyzn” – rodzinnego domu, miejsca zamieszkania, regionu,
– bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego ( zabytki, miejsca pamięci, lokalne tradycje i obyczaje itp.),
– pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu, z uwzględnieniem form twórczości artystycznej i działalności kulturalnej,
– inspirowanie dzieci i młodzieży w zakresie twórczego promowania własnego regionu ( w tym środowisk lokalnych), jego historii, dorobku i dziedzictwa kulturowego.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach

1) Szkoły podstawowe klasy 0-3

praca plastycznaMoja mała Ojczyzna, zaprezentowanie w formie plastycznej miejsc związanych z Mazowszem w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage’u, plakatu w formacie PDF do 25 MB

praca plastyczna: wzór banknotu z  wymyśloną walutą Mazowsza (awers i rewers)

w formacie PDF do 25 MB

2) Szkoły podstawowe klasy 4-8

forma dokumentalna: przewodnik : Mistrz mojej małej ojczyzny – zaprezentowanie postaci, z której dumny jest dany region, miejscowość. Ukazanie jej związków z danym regionem, wkładu, jaki wniosła w jego rozwój, miejsc z nią związanych. Praca powinna mieć formę przewodnika po takich miejscach (do 25 slajdów) w formacie PDF do 25 MB

cykl fotografii Tu jestem! Mój dom, szkoła, pasje,hobby . Wybrany temat powinien być przedstawiony maksymalnie na 6 zdjęciach w formacie PDF do 25 MB . Prace powinny być opatrzone krótkim komentarzem

3) Szkoły ponadpodstawowe

spot reklamujący małą miejscowość bądź okolicę, nie dłuższy niż 3 minuty, wykorzystujący obraz i dźwięk, bądź niestatecznej prezentacji multimedialnej w formacie  MP4 przesłane ,,We transfer”   

forma dokumentalna Mój obywatelski projekt dla Mazowsza, zaprezentowanie projektu zmiany otoczenia mojej małej ojczyzny, połączony ze zdjęciami, szkicami projektów i komentarzem autorskim (od 2 do 8 stron) w formacie PDF do 25 MB

4) Nauczyciele
praca literacka – Mazowszanie w świecie, wspomnienia znanych lub mniej znanych postaci, które urodziły się i mieszkały na Mazowszu, praca powinna być w formie opowiadania lub eseju (od 2 do 8 stron w formacie A-4, odstęp 1,5, czcionka 12) w formacie PDF do 25 MB


Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję. UWAGA! Jedną szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. Może oznaczać to konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji.

Nagrody i wyróżnienia:

Organizatorzy planują przyznanie nagród  I, II oraz III stopnia

W uzasadnionych wypadkach Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia

Organizatorzy planują zorganizowanie pokonkursowej wystawy nadesłanych prac w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie.


Terminarz

Ogłoszenie konkursu –  19 stycznia 2022, prace konkursowe należy nadsyłać drogą mailową w terminie do 11 kwietnia 2022 roku  na adres: konkurs@muzeumniepodleglosci.art.pl

z dopiskiem ,, XXI edycja konkursu Mazowsze ” w tytule maila


Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 28 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (al. Solidarności 62)  lub w wersji online z sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Warszawie . Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie  umieszczona na stronie internetowej Muzeum Niepodległości w zakładce konkursy, nie później niż 7 dni przed finałem. Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe  po terminie będą  komisyjnie niszczone.


Każda praca zgłoszona na konkurs winna być zaopatrzona danymi spisanymi według poniższego wzoru i zapisana w oddzielnym pliku Word


Autor: imię i nazwisko
Wiek, klasa
Opiekun: Imię i nazwisko
Nazwa i adres szkoły

Adres domowy

Email
Telefon


Regulamin konkursu dopuszcza jedynie prace indywidualne, które mogą być napisane/wykonane pod merytorycznym kierunkiem jednego opiekuna. Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem autora:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).


Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z pracowników merytorycznych Muzeum. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna
.

Bliższych informacji o konkursie udziela Michał Rybak i Magda Bilińska Dział Edukacji  Muzeum Niepodległości, 
tel. (22) 827 96 43,
email: konkurs@muzeumniepodleglosci.art.pl