Pamięć o Powstaniu Styczniowym


Rok szkolny 2012/2013

 

 

Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza konkurs dla uczniów i nauczycieli

PAMIĘĆ O POWSTANIU I POWSTAŃCACH STYCZNIOWYCH

zorganizowany dla uczczenia przypadającej w roku 2013

150. rocznicy wybuchu powstania

 

W roku 2013 przypada 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego, które wywarło istotny wpływ na losy narodu polskiego. Po zakończeniu nierównej walki i bezwzględnej rozprawie z przywódcami i uczestnikami powstania rozpoczęły się represje, które na długie lata zmieniły życie wielu pokoleń Polaków.

Uczestnicy powstania aktywnie angażowali się w życie społeczeństwa. W II Rzeczpospolitej otaczani byli szczególnym szacunkiem, a pamięć o bohaterach powstania była kultywowana. Czy dziś też pamiętamy o powstańcach styczniowych? Jak społeczność lokalna odnosi się do wydarzeń sprzed 150 lat?

 

Cele konkursu:

kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,

przypomnienie sylwetek powstańców styczniowych,

zwrócenie uwagi współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości,

zachęcenie młodzieży do wyszukiwania i upamiętniania w swoim otoczeniu śladów

powstania.

 

 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli historii, języka polskiego, nauczania zintegrowanego, plastyki, muzyki, wiedzy o kulturze.

Dla potencjalnych uczestników przewidziane są prelekcje tematyczne, warsztaty oraz zwiedzanie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

 

Forma prac konkursowych:

uczniowie kl. 0-3 i 4-6 szkół podstawowych – wykonana dowolną techniką kartka pocztowa upamiętniająca powstańców styczniowych

uczniowie gimnazjów – praca (w formie portfolio lub prezentacji multimedialnej) prezentująca ślady walk powstańczych oraz formy upamiętnienia powstania styczniowego w regionie (w pracy należy zamieścić mapkę z opisem, zdjęcia opatrzone komentarzem oraz bibliografię)

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – praca literacka lub portfolio obrazująca pamięć

o powstaniu i powstańcach w literaturze i sztuce (w pracy należy zamieścić bibliografię)

nauczyciele – scenariusz lekcji lub zajęć pozalekcyjnych dot. powstania styczniowego

 

Zasady oceniania:

Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

 

szkoły podstawowe (klasy 0-3 i 4-6)

 

gimnazja

 

szkoły ponadgimnazjalne

 

nauczyciele

 

Oceniane będą:

zgodność z tematyką konkursu,

innowacyjność i samodzielność,

właściwa ocena wydarzeń,

umiejętność korzystania ze źródeł i opracowań historycznych,

pomysłowość formy,

walory artystyczne.

 

Terminarz

Ogłoszenie konkursu: 3 września 2012

Termin nadsyłania prac: 25 czerwca 2013

Zakończenie konkursu: 30 września 2013

 

Laureaci zostaną zaproszeni do Muzeum Niepodległości na uroczyste zakończenie konkursu. Organizator przewiduje w każdej kategorii nagrody (I, II i III) oraz wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

 

Jury

W skład jury konkursu organizatorzy powołają: historyków – pracowników merytorycznych Muzeum. i znawców tematu współpracujących z Muzeum.

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.

 

Ustalenia organizacyjne:

Każdy uczestnik konkursu winien swoją pracę opisać drukowanymi literami wg następującego wzoru:

imię i nazwisko autora pracy:

nazwa i adres szkoły:

telefon i fax szkoły, adres e-mailowy:

 

Każde zgłoszenie winno być opatrzone adnotacją:

Wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych.

 

Ponadto należy przesłać (drogą elektroniczną lub fax-em) kartę zgłoszeniową pobraną ze strony Muzeum (www.muzeumniepodleglosci.art.pl)

Karta zgłoszenia

Dorośli – karta zgłoszenia

Uczniowie – karta zgłoszenia

 

Prace należy nadsyłać na adres:

Muzeum Niepodległości

Dział Edukacji i Promocji

al. Solidarności 62

00-240 Warszawa

 

z dopiskiem PAMIĘĆ O POWSTANIU I POWSTAŃCACH STYCZNIOWYCH

 

Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni

od ogłoszenia wyników.