Salon Dobrej Książki


Najbliższe spotkanie z cyklu Salon Dobrej Książki

im. Tadeusza Górnego,


4 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00,

poświęcone będzie publikacji


Encyklopedia 100-lecia KUL

red. Edward Gigilewicz


Wprowadzenie: Zbigniew Judycki 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w stulecie swojego istnienia oddaje do rąk czytelników bogato ilustrowaną 2-tomową Encyklopedię 100-lecia KUL, której celem jest prezentacja
dorobku Uniwersytetu, nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu całego środowiska KUL w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne kraju. Dzieło zawiera 2950 haseł, wśród których najliczniejszą grupę stanowią hasła biograficzne opisujące działalność aż 2030 osób. Wśród haseł rzeczowych dominują opracowania dotyczące dawnych i obecnych jednostek organizacyjnych Uczelni. Ważną grupę stanowią hasła omawiające funkcje i urzędy uczelniane oraz znaki i symbole Uniwersytetu. Szeroko zaprezentowane zostały studenckie koła naukowe, towarzystwa, stowarzyszenia, fundacje, jednostki kulturalno-artystyczne, a także redakcje czasopism
i serii wydawniczych KUL. W Encyklopedii opisano również
aktualne i dawne budynki uniwersyteckie. W dziejach polskiej
encyklopedystyki nie było dotąd dzieła tak kompleksowo ukazującego całokształt życia akademickiego jednej uczelni.