PRO BONO POLONIAE – 3 MAJA


Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacja Polonia Union wraz z partnerami oraz patronami medialnymi zapraszają na uroczystość historyczno-artystyczną z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


Święto Narodowe Trzeciego Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.


Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny był pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Ustawa Rządowa, jak na tamte czasy, stanowiła bardzo nowatorskie posunięcie, zawierała wizję oraz program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Kształtowała podwaliny praworządności, wprowadziła będący dziś ogólnoświatowym standardem konstytucyjnym trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, niosła gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Konstytucja zniosła formalnie liberum veto, przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Był to bardzo postępowy i odważny akt prawny, inicjujący szereg reform. Nadal pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej.

Demokracja, wolność, parlamentaryzm, zrozumienie spraw obywatelskich i społecznych – właśnie z tymi wartościami utożsamiamy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Konstytucja 3 Maja daje świadectwo wielkiej mądrości i przenikliwości jej twórców. Jej uchwalenie było i pozostaje znaczącym wydarzeniem nie tylko w dziejach Polski, ale też w dziejach Europy i świata.

Pielęgnujmy i szanujmy wartości, które ojcowie konstytucji położyli w jej podwaliny, a które dzisiaj są równie ważne, a może i jeszcze ważniejsze, zwłaszcza gdy ich brakuje we współczesnym świecie, w obliczu pelnoskalowej  wojny w Ukrainie oraz dyktatury panującej w Białorusi. Odwołując się do dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wspierajmy naszych sąsiadów: Ukrainę, stojącą dziś na straży swojej suwerenności i integralności terytorialnej w zmaganiach z rosyjską agresją i okupacją oraz naród białoruski, który zasługuje na wolność i demokrację w niepodległym państwie.

„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu” – ta zwięzła definicja suwerenności narodu zawarta w artykule V majowej konstytucji stała się nie tylko mottem polskiego parlamentaryzmu, ale przede wszystkim podstawową zasadą ustrojową, obowiązującą do dziś. „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” – stanowi jeden z pierwszych artykułów obecnie obowiązującej konstytucji z 1997 r. Wolność, demokracja i prawa obywatelskie, choć raz zdobyte i zapisane w konstytucji, nie są zdobyte raz na zawsze. Trzeba o nie dbać i zabiegać każdego dnia, by naród świadomy swych praw ich strzegł.

Patrząc w przyszłość, skupiajmy się na tym, co nas łączy. Budujmy Polskę, w której miłość do Ojczyzny, troska o polską tożsamość i tradycje nie stoją w sprzeczności, lecz przyczyniają się do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

Majowe święto jest czasem dumy i radości.

Program uroczystości obejmuje wprowadzenie, prelekcję historyczną wraz z prezentacją multimedialną oraz koncert muzyki polskiej tworzonej „ku pokrzepieniu serc”.

Celem realizacji wydarzenia jest poszerzenie świadomości odbiorców o dziejach kształtowania i budowy państwowości, poszanowania podstaw praworządności w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję, co umacnia poczucie wspólnoty, a jednocześnie bezpieczeństwa z faktu przynależności Polski do Unii Europejskiej, NATO oraz innych organizacji międzynarodowych. Przywiązanie do idei wolności, solidarności oraz zasada zwierzchnictwa narodu, które przez wieki kształtowały naszą tożsamość, stanowią trzon obecnie obowiązującej Konstytucji z 1997 r.

Uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja z udziałem szerokiej publiczności służą wzmocnieniu dumy poprzez obcowanie z historią, tradycją i sztuką, a także popularyzacji spuścizny historycznej i kulturowej kraju, naszej małej Ojczyzny Mazowsze.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiej grupy społecznej: młodzieży, studentów, rodzin wielopokoleniowych, seniorów, środowisk polonijnych i kresowych, miłośników, sympatyków i przyjaciół współorganizatorów i partnerów uroczystości, a także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców i gości Mazowsza.

BĄDŹMY RAZEM!

3 maja 2023, godz. 11.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa


Prezentujemy film promujący wydarzenie: