O sztuce ikonopisania


O sztuce pisania ikon

 

Sztuka jest emanacja naszego wewnętrznego życia i ona powinna być decydującą wartością. Podobna rzecz odnosi się do sztuki tworzenia ikon. Pierwowzorem mogły być portrety grobowe z Fajum lub wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe. Według dokumentu Soboru Nicejskiego II tradycja wykonywania ikon sięga czasów apostolskich. Pierwszym jego autorem mógł być Łukasz Ewangelista.

 

W pierwszych wiekach kształtowania się sztuki chrześcijańskiej , słowem ,,ikona” określano wszystkie przedstawienia świętych i sceny  zawarte w Piśmie Świętym. Malarstwo ikonowe, które możemy podziwiać  w muzeach i cerkwiach rozwijało się w Cesarstwie Bizantyjskim oraz na terenach objętych jego wpływem m in. Serbii, Rusi, Rumunii, Grecji a także Polski. Ikony były malowane na specjalnie przygotowywanym drewnie cedrowym lub cyprysowym. Jedynie na Rusi stosowano drewno lipowe. Wielokrotnie zadajemy wciąż te same pytanie. Dlaczego ikony piszemy , a nie malujemy. Ma to związek z wymiarem sakralnym i liturgicznym obrazu i jest tą decydującą wartością, która wpływa na nasz rozwój duchowy, ale także jest błędnym tłumaczeniem słowa pisać, które w języku rosyjskim oznacza ,,pisać”, a także ,,malować”. Bogactwo Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej ma duży związek z kulturą materialną, ale przede wszystkim wartością duchową mieszkańców.

 

We Lwowie, Kamieńcu Podolskim czy Wilnie mieszkały społeczności różnych wyznań, które wierne były tradycji zawartych w Świętych Księgach. Pamięć o ikonach była żywa, tak jak obecnie. Współcześni artyści tacy jak Jerzy Nowosielski  czy Eugeniusz Molski od najmłodszych lat interesowali się liturgia wschodnią. Zainteresowania sztuką bizantyjską i techniką tworzenia ikon miało swoje odzwierciedlenie w ich twórczości. Metafizyczne kompozycję figuralne Nowosielskiego  z obwiedzionym konturem mają związek  z przeszłością, ale  są wymiarem współczesnego postrzegania świata chrześcijańskiego. Ikony powstały w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale pamięć o nich pozostanie wiecznie dzięki takim ludziom jak Michał Bogucki, Dyrektorowi Muzeum Ikon i Elżbiecie Jackowskiej – Kurek, prezes Akademii Ikon, którzy będę gośćmi Muzeum Niepodległości w najbliższy piątek, 7 czerwca o godzinie 11.00.