Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Józefa Łobodowskiego


Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza 9 marca o godzinie 12.00 na Salon Dobrej Książki. Na spotkaniu odbędzie się prezentacja książki “Marzec 1968 w Lublinie” pod redakcją Zbigniewa Włodzimierza Fronczka, Stanisława Kierońskiego i Stanisława Rogali. Spotkanie odbędzie się w Kawiarence Warszawskiej w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, a poprowadzi je dr Jan Sęk.
W czasie spotkania odbędzie się także wręczenie Honorowego Dyplomu Akademii Historii Literatury Polskiej i Słowiańskiej Zbigniewowi Fronczkowi.

O godzinie 13.00 nastąpi wręczenie Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Józefa Łobodowskiego prof. Januszowi Andrzejowi Riegerowi.

Józef Łobodowski, wybitny poeta polski, przyjaciel Ukrainy, niestrudzony i niezastąpiony tłumacz literatury ukraińskiej od pięciu lat patronuje nagrodzie przyznawanej tłumaczom literatury krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz popularyzatorom idei pojednania między narodami.

Już w latach 30. ubiegłego stulecia Józef Łobodowski odważnie i z pasją propagował pojednanie polsko-ukraińskie. Ambitnymi publikacjami młodego autora zainteresował się wojewoda wołyński Henryk Józewski, który zaprosił energicznego publicystę do Łucka i powierzył mu redakcję czasopisma „Wołyń”. Praca redaktorska Łobodowskiego ukierunkowana była na złagodzenie konfliktów polsko-ukraińskich na Wołyniu. Po wojnie, na emigracji swe zainteresowania translatorskie kierował Łobodowski na twórczość autorów, dla których słowo było orężem w walce o wolność ojczyzny. Do ośrodków emigracji ukraińskiej apelował o podjęcie wysiłków w celu rozpowszechniania zakazanej na Ukrainie literatury i publicystyki. Dorobek translatorski piewcy pojednania polsko-ukraińskiego to poezja, proza, krytyka literacka, artykuły o charakterze naukowo-publicystycznym od epoki Rusi Kijowskiej do czasów najnowszych.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie – wspierane przez fundacje „Willa Polonia” (Lublin), „Dla Pokoleń” (Lublin), Stowarzyszenie Polska-Wschód (Oddział w Lublinie) oraz muzeum Niepodległości w Warszawie od pięciu lat przyznaje nagrody im. Łobodowskiego pisarzom, tłumaczom, artystom, działaczom kultury, hierarchom Kościoła.

W Łucku, w dniu 27 września 2019 r., we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki, odbyła się międzynarodowa Sesja naukowa „Literacka spuścizna Józefa Łobodowskiego w kulturowym kontekście współczesności”. Jednym z punktów literackiego święta było wręczenie V Międzynarodowej Nagrody im. Józefa Łobodowskiego. Uroczystość odbyła się w 110. rocznicę urodzin patrona Międzynarodowej Nagrody, w obchodzonym – z inicjatywy Konsulatu RP w Łucku – Roku Łobodowskiego na Ukrainie.

Zorganizowano ją siłami Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego Łesi Ukrainki w Łucku, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Lubelskiego.

Publiczność zgromadzoną w reprezentacyjnej auli Uniwersytetu powitali: Jurij Hromyk – Dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa WUN im. Łesi Ukrainki, Teresa Chruszcz – Konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Zbigniew Wojciechowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Zbigniew W. Fronczek – Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Lubelskiego, Natalia Pawlicha – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej WUN im. Łesi Ukrainki.

Zgromadzeni wysłuchali 14 referatów wygłoszonych przez naukowców, tłumaczy i pisarzy Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji. Prof. dr hab. Switałana Krawczenko, od lat zajmująca się twórczością „Atamana Łobody”, zaprezentowała swą nową książkę: „Łobodowski – pisarz, myśliciel, ukrainofil. Życie i twórczość”. Interesującym przerywnikiem była prezentacja filmu, którego bohater – lubelski dziennikarz Adam Tomanek – wspominał swego wujka: Józefa Łobodowskiego. Z zainteresowaniem obejrzano również intrygujący spektakl „Monodie w czerwonym: 2 epizody – Łobodowski i Ginczanka” Teatru Harmyder.

Historię Międzynarodowej Nagrody Łobodowskiego przedstawił red. Wojciech Pestka (członek jury), a prof. Feliks Czyżewski (także juror) odczytał protokół V edycji Nagrody. Jury Międzynarodowej Nagrody Łobodowskiego pod przewodnictwem ks. prof. Edwarda Walewandra na posiedzeniu w dniu 20 września Jury postanowiło przyznać nagrody następującym osobom:

  • Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Księdzu Arcybiskupowi prof. dr. hab. Stanisławowi Budzikowi w uznaniu Jego twórczych inicjatyw podejmowanych w dziedzinie naukowej oraz kościelnej w celu zbliżenia Kościoła w Polsce z chrześcijanami żyjącymi za naszą wschodnią granicą i ludźmi dobrej woli,
  • bułgarskiemu poecie, eseiście, krytykowi literackiemu, tłumaczowi literatur słowiańskich Łyczezarawi Seliaszkiemu za translatorską pracowitość, energię, poświęcenie i trud włożony w upowszechnianie literatury polskiej w Bułgarii,
  • ukraińskiemu naukowcowi: językoznawcy, dialektologowi, profesorowi Hryhorijowi Arkuszynowi za wieloletni wysiłek rozwijania wspólnych polsko-ukraińskich badań naukowych w dokumentowaniu języka ziemi nadbużańskiej oraz zasługi w kształtowaniu właściwych postaw sprzyjających pracy zespołowej wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży akademickiej,
  • ukraińskiemu artyście, dyrygentowi, dyrektorowi artystyczne Obwodowej Filharmonii w Łucku Serhijowi Efimience za popularyzowanie muzyki słowiańskiej w Europie.