KONFERENCJA PRASOWA


W MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK

(oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie)

WE WTOREK 11 GRUDNIA 2018 r. o g. 10.00

odbędzie się

 

KONFERENCJA PRASOWA

poświęcona realizacji zadania

„Muzeum Więzienia Pawiak – Centrum Martyrologii Niepodległościowej – przygotowanie projektu koncepcyjnego”,

wypełnianego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci 2018”.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie projekt koncepcyjny rozbudowy Muzeum Więzienia Pawiak do poziomu Centrum Martyrologii Niepodległościowej, sporządzony przez firmę FAAB Architektura Białobrzeski Figurski – twórców całościowej koncepcji rozbudowy Muzeum Niepodległości w Warszawie. Pokrótce omówione zostaną także możliwości i ograniczenia wynikające dla opiekunów Muzeum Więzienia Pawiak ze stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wobec założeń owego projektu, zawarte w opinii wydanej w październiku bieżącego roku.

 

Architekt Adam Białobrzeski przedstawi kolejne etapy prac koncepcyjnych wykonanych na podstawie przeprowadzonych kwerend archiwalnej i muzealnej, na podstawie badań terenowych oraz w związku z różnorodnymi wymogami i oczekiwaniami, jakie stawiają przed muzeami – miejscami pamięci współcześni odbiorcy. Nader istotnym zagadnieniem poddanym pod rozwagę podczas konferencji będzie określenie zasięgu i zakładanego terminu przeprowadzenia ewentualnych prac remontowo-budowlanych oraz modernizacyjnych, niezbędnych do dalszego prawidłowego funkcjonowania Muzeum Więzienia Pawiak.

 

Muzeum Więzienia Pawiak to jedno z najbardziej charakterystycznych i trwale zapisanych w zbiorowej pamięci miejsc-symboli o ogromnym znaczeniu dla Polaków, Polski, a w szczególności dla Warszawy i jej mieszkańców. W okresie okupacji niemieckiej znajdowało się w tym miejscu największe więzienie gestapo na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Więźniami Pawiaka byli przedstawiciele polskich elit: politycznych, twórczych
i intelektualnych, działacze Polskiego Państwa Podziemnego, ale również zwykli obywatele Warszawy, aresztowani w wyniku przeprowadzanych przez Niemców łapanek i obław.

 

Muzeum funkcjonuje dziś w formie architektonicznej, jaką nadano mu przeszło pół wieku temu, w roku 1965. Gmach, którego progi przekraczają zwiedzający, wzniesiono
na ocalałych fundamentach i zachowanych fragmentach piwnic oddziałów VII i VIII dawnego więzienia. Wejście do przyziemi wybudowano w miejscu dawnego wejścia głównego, prowadzącego na parter Pawiaka. Zachowano ocalałe fragmenty ścian dawnego więzienia, których wysokość w zrekonstruowanych celach dochodzi do 1,5 m. Wykorzystano
też większość odnalezionych w czasie odgruzowywania krat, zawiasów, sztab, zamków i okuć. Na zrekonstruowanym brukowanym dziedzińcu oznaczono za pomocą kamiennych płyt punkty szczególne: zejście do więziennej kostnicy, miejsce wagi węglowej – szubienicy, oraz miejsce hałdy gorącego żużlu i popiołu, gdzie niemieccy oprawcy kazali czołgać się więźniom. W ostatnich latach powrócono też do pierwotnej koncepcji umieszczenia na dziedzińcu muzealnym płyt memoratywnych.

 

KONFERENCJA PRASOWA

poświęcona realizacji zadania

„Muzeum Więzienia Pawiak – Centrum Martyrologii Niepodległościowej – przygotowanie projektu koncepcyjnego”

Wtorek 11 grudnia 2018 o g. 10.00

Muzeum Więzienia Pawiak

ul. Dzielna 24/26

00-162 Warszawa

 

 

Realizację zadania

„Muzeum Więzienia Pawiak – Centrum Martyrologii Niepodległościowej – przygotowanie projektu koncepcyjnego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.