Muzeum Niepodległości zakupiło archiwum Wacława Tokarza


               W skład Archiwum Wacława Tokarza, którego zakup do zbiorów Muzeum Niepodległości dzięki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wchodzą dokumenty związane z działalnością niepodległościową i w strukturach polskich władz wojskowych (różnych formacji począwszy od Legionów) przed 1918 r. i w okresie II Rzeczpospolitej oraz dokumenty związane z działalnością dydaktyczną i naukową oraz dokumenty i fotografie rodzinne. Interesujący jest zbiór dokumentów dotyczących działalności niepodległościowej prof. Tokarza, m.in. w Polskich Drużynach Strzeleckich, Legionach Polskich, Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego, Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu i Rady Regencyjnej.

 

            Wśród bogatego zbioru fotografii rodzinnych znajdują się także zdjęcia ukazujące wysiłek zbrojny z lat 1914-1920, zdjęcia z szlaku bojowego Legionów Polskich, wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku, Wojska Polskieego z czasów II Rzeczypospolitej, zdjęcia z wizyty marszałka F. Focha w Polsce i wiele innych.

 

            Nie mniej bogato prezentuje się także spuścizna epistolarna po prof. Tokarzu oraz dokumenty osobiste i rodzinne. Zbiór listów rodzinnych obejmuje m.in. korespondencję Tokarza z matką Marią z Rubachów (1899, 1909), z ojcem Walerianem i żonami Władysławą z domu Theefs (1900-1902), Ryszardą z Mioduszewskich (z lat 1908-1909, 1914-1937). Wśród dokumentów osobistych znaleźć można metryki urodzenia, świadectwa ślubu, legitymacje, telegramy, liczne dyplomy towarzystw naukowych.

 

Zakupiony zbiór dokumentów obrazuje działalność polityczną, wojskową i naukową prof. Wacława Tokarza, jednego z najwybitniejszych historyków dziejów porozbiorowych. Uzupełniają go liczne notatki rękopiśmienne, fiszki, spisy literatury, fragmenty prac, przygotowywanych do druku itp., pozwalające na zapoznanie się, nie tylko z dorobkiem naukowym tego badacza, ale także i na poznanie jego warsztatu naukowo – badawczego. Na szczególną uwagę zasługują  odpisy i streszczenia źródeł archiwalnych (m.in. z Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Czartoryskich), gdyż wiele oryginałów przepadło w II wojnie światowej.

Zdjęcie z czasów studiów i pracy naukowejList Wacława Tokarza do ojca, Waleriana Tokarza (1894 r.)Notatnik Waleriana Tokarza. 

 

 

 

 

Zakup archiwum Wacława Tokarza dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk