Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych w Bramie Bielańskiej Cytadeli Warszawskiej


Informujemy, że w drugiej połowie kwietnia 2013 r. ruszyły pierwsze prace remontowe związane z rewitalizacją Bramy Bielańskiej (Wrota Michajłowskie), drugiej północnej bramy Cytadeli Warszawskiej od strony skarpy. Celem planowanych działań konserwatorskich jest powstrzymanie procesów niszczenia, odtworzenie pierwotnego wyglądu obiektu oraz zabezpieczenie go przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych. Założeniem podstawowym jest konieczność zachowania możliwie największej części niezmienionej „substancji zabytkowej” przy utrzymaniu wymaganych standardów jakości materiałów i technologii. Po ustawieniu rusztowań na elewacjach przeznaczonych do remontu dokonany zostanie dokładny przegląd całej elewacji. Istniejące tynki zostaną skute,  tak, aby nie uszkodzić muru. Cała elewacja będzie oczyszczona, a warstwy ziemi leżące na tarasie górnym i  północnym zostaną usunięte. Wykonane zostaną poziome i pionowe izolacje przeciwwilgociowe. Na oczyszczonej elewacji  przewidziane jest wykonanie prac tynkarskich, a po nałożeniu nowej warstwy tynków kolejnym etapem będą prace malarskie – cała powierzchnia nowych tynków zostanie pokryta farbą elewacyjną. Nadzór nad całością prac remontowych sprawuje Urząd Konserwatorski.