Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Żoliborz w MXP


W dniu 10 października 2012 r. o godz. 18.00 w Muzeum odbyło się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Żoliborz. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji  dr Adam Buława.

PORZĄDEK  OBRAD:
1. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Wizja lokalna obiektów X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – oddziału Muzeum Niepodległości.

3. Informacja nt. projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 działanie 6.1 Kultura pn. Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.

4. Informacja nt. projektu rewitalizacji Zespołu Brama Straceń, przygotowanego na zamówienie Zarządu Dzielnicy Żoliborz w poprzedniej kadencji.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.

Gospodarze spotkania:

Pan dr Tadeusz Skoczek dyrektor Muzeum Niepodległości

Pan mgr Jerzy Wągrodzki – kierownik oddziału Muzeum Niepodległości – X Pawilon Cytadeli Warszawskiej 

Pan Bogdan Sieradzki specjalista ds. remontowo – budowlanych w Muzeum Niepodległości

Zaproszeni Goście:

Pan Witold Sielewicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz

 Informacja:

– obecni: członkowie Komisji z przewodniczącym dr A. Buławą, nie było z-cy Burmistrza i Naczelnika WAiB (był inspektor z tego Wydziału), z ramienia Muzeum ww. gospodarze oraz A. Wiszniewski,

– przed obradami wszyscy zwiedzili teren MXP wraz ze stokami – oprowadzał. J. Wągrodzki, całość fotografował J. Jaskólski,

– obrady – zgodnie z ww. porządkiem:

– po powitaniu Dyrektor MN opisał MXP wskazując na jego wagę w historii Polski, poinformował o naszych staraniach dot. rewitalizacji i zadaniach z tym związanych oraz aktualnym stanie tj. po preumowie, a przed podpisaniem ostatecznej umowy (radni obiecali pomoc w postaci stosownego wystąpienia, uchwały etc., popierającego nasze działania), otrzymali też zaproszenie do zwiedzania Muzeum z deklaracją, że będą informowani o programie MXP,

– B. Sieradzki poinformował szczegółowo o projekcie rewitalizacji MXP – wspólnie z A. Wiszniewskim odpowiadał na pytania,

– przedstawiciel Wydziału Architektury Gminy Żoliborz poinformował o projekcie rewitalizacji Bramy Straceń i otoczenia – projekt zakłada m.in. likwidację tzw. mauzoleum z lat 50-tych XX w., poważne prace ziemne i budowlane w celu odtworzenia stanu sprzed II wojny światowej, przeniesienie znicza gazowego itp. – są to znaczne koszty (rzędu 15 mln. zł.), których nie ma w budżecie gminy, nie ma też żadnych terminów,

–  na zakończenie A. Buława podziękował za spotkanie ponownie deklarując pomoc w naszych staraniach,

– wszyscy goście otrzymali wydawnictwa MN oraz szczegółową informację o zakresie i stanie naszych działań związanych z rewitalizacją MXP.

Muzeum Niepodległości jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 działanie 6.1 Kultura pn. Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.