Kresowe Portrety – konkurs


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, dr Tadeusz Skoczek ogłasza III edycję konkursu ,,Kresowe Portrety”.
Konkurs prowadzony jest pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Organizatorem Konkursu jest Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Celami konkursu są:


1. rozbudzanie zainteresowań historią Polski poprzez poznawanie indywidualnych dziejów rodzin wywodzących się z Kresów.
2. propagowanie godnych naśladowania patriotycznych wzorców osobowych i moralnych.
3.  kształtowanie umiejętności kreatywno – krytycznego myślenia oraz korzystania ze źródeł historycznych.

 

KresoweP14 kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU ,,KRESOWE PORTRETY”

 1. I.       Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się w kraju i zagranicą. Celem konkursu jest przybliżenie i udokumentowanie życia osób związanych z przedwojennymi Kresami RP.
 2. II.    Prace oceniane będą w kategoriach:
  kategoria I – gimnazja
  kategoria II – szkoły ponadgimnazjalne
 3. III.  Jury konkursu

Nadesłane prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą badacze tematyki kresowej oraz pracownicy Muzeum.

IV. Zasady konkursu:

Uczestnik konkursu winien opisać historię rodziny kresowej lub indywidualnej osoby, której życie związane było z Kresami. Przygotowana praca może mieć formę zapisu rozmowy, wywiadu, wspomnień, może być rozprawką, bądź inną formą literacką odpowiednią dla wieku uczestników.

 

Opisywanymi postaciami mogą być zarówno krewni jak i osoby, które uczestnikowi konkursu są znane osobiście lub są to osoby znane ze swych związków z Kresami w danej społeczności. Nie mogą to być osoby znane uczestnikowi konkursu wyłącznie z historii, literatury, kultury itp.

 

Przygotowując pracę konkursową należy uwzględnić poniższe wskazówki:

a) zasadniczym zadaniem jest zebranie relacji, wspomnień, zapoznanie się z pamiętnikami osób, które wywodzą się z przedwojennych Kresów RP – ze szczególnym uwzględnieniem informacji genealogicznych (mile widziane drzewo genealogiczne załączone do pracy).

b) w powyższych materiałach mogą być przedstawione zarówno pojedyncze zdarzenia (ułożone w kolejności chronologicznej) jak i całościowe streszczenie biografii danej postaci lub rodziny.

c) przy opracowywaniu powyższych materiałów można korzystać z różnych źródeł (np. materiały prasowe, publikacje książkowe) jednak praca nie może przybierać formy plagiatu.

 

d) autor pracy winien podać bibliografię.

 

e) prace oceniane będą według kryteriów: strona merytoryczna, wizualna.

f) dodatkowo punktowane będą zamieszczone w pracy i opisane fotografie oraz kopie innych dokumentów typu: świadectwa, dyplomy, legitymacje, metryki itp. Premiowane będą też rysunki lub fotografie cennych pamiątek rodzinnych związanych z Kresami typu: filiżanka z serwisu, szabla pradziadka, książeczka Pierwszej Komunii Świętej, etc. Fotografie mogą być   załączane na płytach CD.

 

g) regulamin konkursu dopuszcza jedynie prace indywidualne, które mogą być jednakże napisane pod merytoryczną opieką nauczyciela lub innego opiekuna.

 

V. Udział w konkursie jest traktowany jako równoczesna, nieodpłatna zgoda Uczestnika na wykorzystanie nadesłanych materiałów przez Organizatora – Muzeum Niepodległości.

 

VI. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 9 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Muzeum Niepodległości w Warszawie
 Dział Edukacji i Promocji
00-240 Warszawa
al. Solidarności 62
z dopiskiem ,,Konkurs Kresowe Portrety”Każda z nadesłanych prac musi mieć załączoną, wypełnioną kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 16 czerwca 2014 roku w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62 (Pałac Przebendowskich /Radziwiłłów)

 

VII. Nagrody i wyróżnienia:
a) organizatorzy planują przyznanie  nagród I, II oraz III stopnia.
b) w uzasadnionych wypadkach Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
c) wszyscy autorzy nadesłanych prac, a także ich nauczyciele bądź opiekunowie otrzymują nagrody książkowe, dyplomy uczestnictwa dla uczniów, dyplomy uznania dla nauczycieli.
d) przewiduje się opublikowanie najlepszych prac na stronie Muzeum Niepodległości.
e) organizatorzy planują też zorganizowanie pokonkursowej wystawy nadesłanych prac w siedzibie Muzeum Niepodległości.

 

 1. VIII.       Postanowienia końcowe:
  W sprawach spornych każdemu uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się do Jury. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Jury większością głosów.


 2. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (22) 827-96-43 bądź e-mail: k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl
  Osoba koordynująca: Krzysztof Bąkała

 

Karta zgłoszeniowa