KONKURS: „Mazowsze – moja mała ojczyzna” – XXII edycja


Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza XXII edycję konkursu „Mazowsze – moja mała ojczyzna”

Organizatorzy:

Muzeum Niepodległości

Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

tel. 22 827 96 43

Koordynacja: Magda Bilińska – Edukator, Dział Edukacji

Email: konkurs@muzn.pl

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Cele konkursu:

  • zwrócenie uwagi uczestników na ich „małe ojczyzny” i wzbudzanie wrażliwości wobec najbliższego otoczenia
  • kształtowanie świadomości patriotycznej w odniesieniu do domu rodzinnego, miejsca zamieszkania, regionu,
  • bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego (zabytki, miejsca pamięci, lokalne tradycje i obyczaje itp.)
  • wzbudzenie zainteresowania warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu, z uwzględnieniem form twórczości artystycznej i kulturalnej,
  • inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie twórczego promowania własnego regionu (w tym środowisk lokalnych), jego historii, dorobku i dziedzictwa kulturowego,
  • zachęcanie do świadomego udziału w życiu lokalnej społeczności,
  • aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez tworzenie wypowiedzi w różnorodnej formie (plastycznej, fotograficznej, literackiej, multimedialnej) w oparciu o własne doświadczenia

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

1) Szkoły podstawowe klasy 0-3

praca plastyczna: Świat za moim oknem – zaprezentowanie ulubionego widoku z otoczenia domowego, technika dowolna. Format PDF do 20 MB lub nadesłane pocztą tradycyjną.

praca plastyczna: Widokówka z Mazowsza – zaprezentowanie miejsc związanych z Mazowszem w formie pocztówki lub plakatu, technika dowolna. Format PDF do 20 MB lub nadesłane pocztą tradycyjną.

2) Szkoły podstawowe klasy 4-8

Prezentacja multimedialna: Mistrz mojej małej ojczyzny – zaprezentowanie postaci wnoszących znaczący wkład w rozwój lokalnej społeczności, a także postaci historycznych, z których dumny jest dany region. Praca powinna mieć formę przewodnika po miejscach związanych z postacią (do 25 slajdów) w formacie PDF do 20 MB.

Projekt stroju: Jestem z Mazowsza – to widać! – zaprojektowanie stroju lub jego elementu (np. koszulka, krawat, skarpetki), który odwołuje się do dziedzictwa, tradycji, kultury Mazowsza. Format PDF do 20 MB lub nadesłane pocztą tradycyjną.

3) Szkoły ponadpodstawowe

Spot reklamujący: Oto Mazowsze! – spot reklamującydaną miejscowość bądź okolicę, nie dłuższy niż 3 minuty, wykorzystujący obraz i dźwięk, lub w formie prezentacji multimedialnej w formacie MP4, zalecamy przesłanie przez Wetransfer.   

Prezentacja multimedialna: Mazowsze na weekend – opracowanie i przedstawienie trasy jednodniowej lub dwudniowej wycieczki po Mazowszuw formacie PDF do 20 MB.

4) Nauczyciele

Praca literacka – Mazowszanie w świecie – wspomnienia znanych lub mniej znanych postaci, które urodziły się i mieszkały na Mazowszu, praca powinna być w formie opowiadania lub eseju (od 4 tys. do 15 tys. znaków ze spacjami) w formacie PDF do 20 MB


Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję. UWAGA! Jedną szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. Może to oznaczać konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji.

Informacje o wysyłaniu prac

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem należy nadsyłać drogą mailową w terminie do 17 kwietnia 2023 roku  na adres: konkurs@muzn.pl oraz pocztą tradycyjną na adres (o uznaniu terminu wysyłki decyduje data stempla pocztowego):

Dział Edukacji (praca konkursowa)

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Al. Solidarności 62

00-240 Warszawa

Uwaga! Formularz musi być podpisany przez opiekuna!


Harmonogram

9 marca 2023 r. – ogłoszenie konkursu

17 kwietnia 2023 r. – terminnadsyłania prac konkursowych

28 kwietnia 2023 r. – ogłoszenie wyników

11 maja 2023 r. – finał konkursu, uroczyste wręczenie nagród

Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe  po terminie będą  komisyjnie niszczone.