Rewitalizacja i modernizacja Cytadeli Warszawskiej


Uprzejmie informujemy, że na czas remontu (od kwietnia 2013 r.) Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej będzie zamknięte dla zwiedzających do odwołania.

 

Nr wniosku: MJWPU.420-338/12

Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.1 Kultura

 

1. Opis:

Projekt Muzeum Niepodległości w Warszawie ma na celu poprawę oferty kulturalnej i wzrost dostępności do zespołu obiektów, znajdujących się na terenie Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt multimedialny, który nie tylko znacznie rozszerzy możliwości prezentacyjne, ale również wpłynie korzystnie na atrakcyjność formy przekazu i bezpieczeństwo zbiorów. W projekcie zakładana jest poprawa warunków ekspozycyjnych, co przyczyni się do podniesienia jakości oferty programowej, skierowanej zarówno do społeczności lokalnej, jak również do turystów zagranicznych. Planowane prace doprowadzą do lepszego zachowania dziedzictwa dotyczącego walk o niepodległą Polskę. Pomieszczenia Bramy Bielańskiej, przeznaczonej dla celów informacji turystycznej oraz będącej elementem źródła informacji nt. kultury zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny (prezentacje tematyczne, oferty tematyczne innych instytucji kultury, partnerów projektu).

Digitalizacja części zasobów oraz modernizacja wyposażenia technicznego sali kinowo-konferencyjnej, stworzy możliwości do powstania nowej oferty udostępniania zbiorów w znacznie szerszym zakresie. Dzięki temu zaistnieje możliwość organizowania imprez cyklicznych i lekcji muzealnych w dużo lepszej oprawie, co zwiększy ich atrakcyjność i poprawi jakość odbioru wśród społeczeństwa przyszłości – doby informacyjnej. W związku z realizacją projektu pośrednio przewiduje się zwiększenie aktywizacji gospodarczej w otoczeniu projektu. Po przeprowadzeniu planowanych zadań wzrośnie atrakcyjność obiektu i samego Miasta Warszawy, w tym atrakcyjność dla nowych, potencjalnych mieszkańców.

2. Czas realizacji

Planowany okres realizacji projektu:

– rzeczowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2014 r.

– finansowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

3. Koszt całego projektu (źródła dofinansowania)

Ogółem 14 902 050,28

 Źródła finansowania Projektu (w zł)

Lp. Źródło finansowania Udział źródła w finansowaniu projektu

1 Współfinansowanie z RPO WM 2007-2013 w ramach Priorytetu VI (Działanie 6.1 Kultura); Kwota wnioskowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 10 195 659,90 zł

2 Środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego 4 706 390,38 zł

 Podsumowując powyższe zestawienie należy zauważyć, że wartość dotacji udzielonej w ramach pomocy publicznej wynosi 10 195 659,90 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Ponadto całość kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji wynosi 11 994 894,00 zł.

4. Zakres remontu i inne pozostałe zadania

Poszczególne etapy realizacji inwestycji:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej

2. Informacja i promocja: oznakowanie obszarów i obiektów; koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją (tablice informacyjne, plakaty, ulotki, konferencja, publikacja pokonferencyjna)

3. Prace przygotowawcze: przygotowanie dokumentacji technicznej; Studium Wykonalności; Koszt przygotowania przetargu, w tym dokumentacji przetargowej

4. Nadzór inwestorski i autorski konserwatorski w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji

5. Zarządzanie projektem: koordynacja zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu; monitorowanie i rozliczenie projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu; księgowy projektu.

6. Izolacje przeciwwilgociowe Pawilon X i XI

7. Remont dachu Pawilon X i XI

8. Remont stolarki okiennej Pawilon X i XI

9. Remont elewacji Pawilon X i XI

10. Remont elewacji Bramy Bielańskiej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej

11. Remont instalacji elektrycznej i odgromowej

12. Remont dziedzińca

13. Wyposażenie – Instalacja Systemu Alarmu Pożarowego (SAP)

14. Wyposażenie obiektu w niezbędną infrastrukturę komputerową i sprzęt multimedialny

Po ukończeniu wszelkich powyższych prac Muzeum planuje przystąpić do realizacji planu polegającego na udostępnieniu zasobów drogą elektroniczną dla szerszej grupy zainteresowanych. Zakładane jest stworzenie portalu, w którym będzie można obejrzeć posiadane zbiory, odbyć „wirtualny spacer” po wszystkich oddziałach Muzeum.

Projekt Muzeum Niepodległości zakłada zastosowanie rozwiązań, które ułatwią użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne: wykonanie nowych nawierzchni jezdni, umożliwienie zastosowania pochylni dla wózków inwalidzkich, a także digitalizacja części zasobów Muzeum i zakup stanowisk multimedialnych, które zwiększą dostępność ekspozycji dla osób niepełnosprawnych.

5. Cele realizacji projektu (co zyska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej dzięki remontowi)

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do zespołu obiektów, znajdujących się na terenie Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej.

Osiągnięcie celu głównego zdeterminowane jest pomyślną realizacją następujących celów szczegółowych:

– zabezpieczenie i konserwacja obiektów Muzeum Niepodległości

– uatrakcyjnienie oferty programowej Muzeum w zakresie kultury,

– zachęcenie społeczeństwa do odwiedzania Muzeum Niepodległości.

Projekt poprawy oferty kulturalnej i wzrostu dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie realizuje cele:

– główny RPO WM: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa;

– główny priorytetu VI: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu;

– działania 6.1. Kultura: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.

Spójność społeczna zostanie zapewniona poprzez poprawę dostępności i jakości obiektu muzealnego. Wraz ze zwiększeniem spójności społecznej, poprawi się spójność gospodarcza i przestrzenna w zakresie poprawy estetyki obiektów i konserwacji zabytkowych elementów kultury.

Realizacja celu głównego będzie odbywać się również przez cel szczegółowy: wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego. Walory kulturowe, jakimi wyróżnia się Muzeum, są niewątpliwie jednym z ważniejszych czynników rozwoju Mazowsza. Przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwacyjnych niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia roli czynników kulturotwórczych w rozwoju województwa.

Projekt wpłynie pozytywnie na wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Badania wykazują, że wzrost atrakcyjności miasta musi iść w parze ze wzrostem dostępności i atrakcyjności w sferze społecznej i kulturalnej. Uatrakcyjnienie oferty kulturowej i uczynienie jej bardziej dostępną, zwiększy zainteresowanie nie tylko samym obiektem, ale i innymi walorami kulturowymi miasta.

Wsparcie udzielone obiektowi Muzeum ma posłużyć zachowaniu dobrego stanu budynków objętych projektem. Odpowiednio utrzymana i dostosowana infrastruktura umożliwi stworzenie i wyjście z nową ofertą dzięki zaangażowaniu nowoczesnych technicznie środków przekazu i prezentacji – digitalizacja zasobów. Działania te pozytywnie wpłyną na zainteresowanie nową ofertą Muzeum, co z kolei spowoduje wzrost osób odwiedzających obiekt.

Dodatkowo prezentacja zbiorów w wersji elektronicznej wpłynie korzystnie na ich bezpieczeństwo i jednocześnie umożliwi zwiększenie możliwości prezentacji materiałów.

 6. Bieżąca realizacja projektu (bieżące wydarzenia)

W dniu 13 listopada 2012 Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 2321/208/12 w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Muzeum Niepodległości w Warszawie pn.: „Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura”.

Załączniki:

Uchwała Nr 2321/208/12

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Muzeum Niepodległości w Warszawie pn.: „Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 45 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644), w związku z uchwałą Nr 44/3/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 20132) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się do dofinansowania projekt złożony przez Muzeum Niepodległości w Warszawie pn.: „Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca” znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura”, o łącznej kwocie dofinansowania z EFRR 10.195.659,90 PLN.

2. Szczegółowe dane dotyczące projektu, o którym mowa w ust. 1, zawiera tabela stanowiąca załącznik do uchwały.

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek

Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmienioną uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 122/4/06 z dnia 12 grudnia 2006 r., Nr 48/12/07 z dnia 11 stycznia 2007 r., Nr 163/15/07 z dnia 30 stycznia 2007 r., Nr 1384/59/07 z dnia 10 lipca 2007 r., Nr 246/213/09 z dnia 10 lutego 2009 r., Nr 967/235/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r., Nr 1398/247/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. i Nr 2475/281/09 z dnia 22 września 2009 r., Nr 2734/294/09 z dnia 27 października 2009 r., Nr 3081/303/09 z dnia 1 grudnia 2009 r., Nr 3363/311/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. r., Nr 888/345/10 z dnia 5 maja 2010 r., Nr 1247/358/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., Nr 1486/365/10 z dnia 20 lipca 2010 r., Nr 1749/372/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., Nr 2064/389/10 z dnia 12 października 2010 r., Nr 190/8/10 z 21 grudnia 2010 r., Nr 253/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. , Nr 297/21/11 z dnia 15 lutego 2011 r., Nr 343/22/11 z dnia 22 lutego 2011 r. i Nr 564/31/11 z dnia 29 marca 2011 r., Nr 643/35/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r., Nr 774/39/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r., Nr 851/44/11 z dnia 10 maja 2011 r., Nr 1094/50/11 z dnia 7 czerwca 2011 r., Nr 1372/60/11 z dnia 5 lipca 2011 r., Nr 1733/72/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r., Nr 2139/93/11 z dnia 4 października 2011 r. i Nr 2270/97/11 z dnia 18 października 2011 r., Nr 2634/110/11 z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 152/127/12 z dnia 17 stycznia 2012 r., Nr 264/130/12 z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr 484/139/12 z dnia 6 marca 2012 r., Nr 525/141/12 z dnia 13 marca 2012 r., Nr 940/159/12 z dnia 15 maja 2012 r., Nr 1178/165/12 z dnia 5 czerwca 2012., Nr 1483/176/12 z dnia 10 lipca 2012 r., Nr 1667/183/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r., Nr 2050/200/12 z dnia 2 października 2012 r