Kresowe portrety – konkurs


Konkurs „Kresowe portrety”

WYNIKI KONKURSU

Jury konkursu ,,Kresowe Portrety” dokonało oceny w dwóch kategoriach.

Wyniki kategorii ,,szkoły ponadgimnazjalne”:

I miejsce – ALAN JAKMAN, uczeń II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej.

II miejsce – KATARZYNA PIĄTKOWSKA, uczennica IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie.

III miejsce – SEBASTIAN SARABACHA, uczeń XXXV LO im. B. Prusa w Warszawie.

WYRÓŻNIENIA:

RENATA MAŚLANEK, uczennica XII LO im. H. Sienkiewicza w Warszawie

SARA BŁASIAK, uczennica Zespołu Szkół Handlowych i Technicznych im. F. Kępki w Bielsku-Białej.

MELANIA HEWIG, uczennica II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach.

Wyniki kategorii ,,gimnazja”:

I miejsce – AGATA MATYJA, uczennica Gimnazjum nr 18 im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie.

II miejsce – KATARZYNA GARCZARCZYK, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach.

III miejsce – DARIA KSIĄŻKIEWICZ, uczennica Publicznego Gimnazjum im. W. S. Reymonta w Bądkowie.

WYRÓŻNIENIA:

AGATA KUBLICKA, uczennica Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki w Częstochowie.

KATARZYNA SANAK, uczennica Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu.

oraz praca grupowa: MONIKI SZYMCZYK, IZABELI SŁOMCZYŃSKIEJ, DOMINIKI KLIMCZAK, ZUZANNY ZACHARIASZ, SZYMONA KACZMARKA i MATEUSZA BRONCELA, uczniów z Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich w Częstochowie.

Jury postanowiło też przyznać WYRÓŻNIENIE SPECJALNE dla AGATY GROCHOWSKIEJ, uczennicy Gimnazjum Dwujęzycznego nr 59 w Warszawie.

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 4 czerwca br. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, przy al. Solidarności 62.

Laureatów i wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

W programie również na mini recital fortepianowy Katarzyny Kraszewskiej.

——————————————————————-

Dział Instytut Kresowy w Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza konkurs ,,Kresowe portrety”, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całego kraju, licząc jednocześnie na fachową pomoc nauczycieli bądź opiekunów.

Cele i korzyści

Celem konkursu jest zaktywizowanie młodzieży do poznania życia osób (wśród nich bliskich i dalekich krewnych) wywodzących się z Kresów. W tym wypadku realizujemy dodatkowo bardzo ważne międzypokoleniowe zadanie – prawnuczek wsłuchany w opowieści pradziadka … bezcenne, nie tylko dla samego seniora .

Aby nie pozbawiać udziału w konkursie młodzieży, której przodkowie nie mogą poszczycić się kresową proweniencją, dopuszczalne są o opracowania dotyczące Kresowian znanych i cenionych w danej społeczności, czy regionie.

Zebrane przez młodzież informacje – a co ważne dokumenty, fotografie oraz inne druki ulotne (bądź ich kopie) w znaczny sposób przyśpieszą prace nad dokumentowaniem i popularyzacją tematyki kresowej, wpisanej w misję Muzeum Niepodległości, a także przyczynią się do poszerzenia wiedzy młodego pokolenia w zakresie historii dawnych ziem Rzeczpospolitej.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU ,,KRESOWE PORTRETY”

I.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczącej się w kraju i zagranicą. Celem konkursu jest przybliżenie i udokumentowanie życia osób związanych z przedwojennymi Kresami RP.

Opisywanymi postaciami mogą być zarówno krewni jak i osoby, które uczestnik konkursu znana bezpośrednio lub są znane w danej społeczności.

II.

Prace oceniane będą w kategoriach:

pierwsza – gimnazja

druga – szkoły ponadgimnazjalne

III. Jury konkursu

Nadesłane prace oceniane będą przez Jury z uwzględnieniem w/w kategorii wiekowych.

W skład Jury wchodzą badacze tematyki kresowej oraz pracownicy Muzeum.

IV. Zasady konkursu:

Uczestnik konkursu winien opracować w pisemnej formie zagadnienie ujęte w temacie konkursu ,,Kresowe Portrety”. Przygotowana praca może mieć formę zapisu rozmowy, wywiadu, wspomnień, może być rozprawką, bądź inną formą literacką odpowiednią dla wieku uczestników.

Opisywanymi postaciami mogą być zarówno krewni jak i osoby, które uczestnik konkursu znana bezpośrednio lub są znane w danej społeczności.

Przygotowując pracę konkursową należy uwzględnić poniższe wskazówki:

a) zebranie relacji, wspomnień, zapoznanie się z pamiętnikami, osób które wywodzą się z przedwojennych Kresów RP – ze szczególnym uwzględnieniem wiadomości genealogicznych (mile widziane drzewo genealogiczne załączone do pracy).

b) w powyższych materiałach mogą być przedstawione zarówno pojedyncze zdarzenia (ułożone w kolejności chronologicznej) jak i całościowe streszczenie biografii danej postaci.

c) przy opracowywaniu powyższych materiałów można korzystać dodatkowo z różnych źródeł (np. materiały prasowe, publikacje książkowe) jednak taka forma nie może przybierać formy plagiatu i musi wskazywać na bezpośredni kontakt uczestnika z rozmówcą (autor pracy winien podać bibliografię).

d) dodatkowo punktowane będą zamieszczone w pracy i opisane fotografie oraz kopie innych dokumentów typu: świadectwa, dyplomy, legitymacje, metryki itp. Premiowane będą też rysunki lub fotografie cennych pamiątek rodzinnych związanych z Kresami typu: filiżanka z serwisu, szabla pradziadka, książeczka Pierwszej Komunii Świętej, etc.

V. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 20 kwietnia 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Dział – Instytut Kresowy

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25

01-532 Warszawa

Każda z nadesłanych prac musi mieć załączoną, wypełnioną kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 4 czerwca 2012 roku w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62 (Pałac Przebendowskich /Radziwiłłów)

VI. Nagrody i wyróżnienia:

a) organizatorzy planują przyznanie nagród I, II oraz III stopnia.

b) wszyscy autorzy nadesłanych prac, a także ich nauczyciele bądź opiekunowie otrzymują nagrody książkowe, dyplomy uczestnictwa dla uczniów, dyplomy uznania dla nauczycieli.

c) przewiduje się opublikowanie najlepszych prac na stronie Działu Instytut Kresowy.

d) organizatorzy planują też zorganizowanie pokonkursowej wystawy nadesłanych prac.

VII. Postanowienia końcowe:

W sprawach spornych każdemu uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się do Jury. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Jury większością głosów.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (22) 839-95-79 bądź e-mail: k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl

Osoba koordynująca: Krzysztof Bąkała

 Karta Uczestnika