Konkurs Niepodległa


 

KONKURSY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

I FUNDACJA “POLONIA RESTITUTA”

ogłaszają kolejną edycję konkursu

„N I E P O D L E G Ł A” TRADYCJA W ZDERZENIU ZE WSPÓŁCZESNOŚCIĄ.

CELE KONKURSU:

– zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu,

– przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku,

– kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,

– odnajdywanie w najbliższym otoczeniu miejsc, gdzie tradycja styka się ze współczesnością.

REGULAMIN

1. Prace konkursowe winny dokumentować obecność tradycji niepodległościowych we współczesnym świecie.

2. Udział w konkursie mogą wziąć:

a) uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

b) osoby dorosłe.

2. Konkurs realizowany jest w kategoriach:

a) prace plastyczne:

· rysunek, malarstwo, grafika, collage, plakat (format: 50×70 lub 70×100 cm),

· projekt okolicznościowej pocztówki z okazji 11 listopada;

b) forma dokumentalna:

· album wykorzystujący różnorodne materiały (np. fotografie, pocztówki, rysunki, reprodukcje grafik, plakatów, mapy i szkice, opisy, kopie dokumentów, fragmenty nieznanych relacji, listów, i in.) uzupełnione komentarzem i bibliografią;

· film (na DVD lub CD) obrazujący zderzenie tradycji ze współczesnością (czas trwania do 10 min.);

· cykl fotografii – 3-4 szt. (format A4)

c) praca literacka będąca rozwinięciem słów Edwarda Kowalskiego: Nikt im iść nie kazał… poszli – bo tak chcieli, bo takie dziedzictwo wziął po dziadku wnuk… (A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć. Pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918, opr. A. Roliński, Kraków 1989, s. 365) taktująca o tradycjach niepodległościowych w rodzinie lub środowisku;

d) wideoklip z nagraniem interpretacji tekstu poetyckiego nawiązującego do tematu konkursu własnego lub innego (należy podać tytuł i autora) we własnej aranżacji (nośnik: płyta CD lub DVD, format: .avi, .dvd, .mp4, .wmv; czas trwania nagrania: do 4 min.)

Uwaga: Autorami prac w kategorii fotografia i literatura nie mogą być osoby zawodowo zajmujące się tymi dziedzinami.

3. Każda kategoria prac zostanie podzielona wg poziomów: uczniowie szkół podstawowych: kl. I-III oraz kl. IV-VI, uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe.

4. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez młodzież winny mieć każdorazowo zapewnioną opiekę nauczycieli.

TERMINARZ

1. Ogłoszenie konkursu – wrzesień 2012, prace należy nadsyłać do organizatorów do dnia 15 października 2012 r. Decyduje data stempla pocztowego.

2. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni przez Muzeum na uroczyste zakończenie konkursu.

3. Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi 13 listopada 2012 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie. Podczas uroczystości przewiduje się prezentację nagrodzonych prac.

NAGRODY

Organizatorzy przewidują nagrody (I, II i III stopnia) i wyróżnienia dla laureatów konkursu.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają ponadto dyplomy, zaś nauczyciele-opiekunowie laureatów osobne podziękowania i upominki.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród – zgodnie z werdyktem jury.

J U R Y

W skład jury konkursu organizatorzy powołają: historyków – pracowników merytorycznych Muzeum oraz znawców tematu współpracujących z Muzeum. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.

Każdy uczestnik konkursu winien swoją pracę opisać drukowanymi literami wg następującego wzoru:

uczniowie:

imię i nazwisko autora pracy

nazwa i adres szkoły

(koniecznie należy podać kategorię wiekową: szkoła podstawowa kl. I-III oraz IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

telefon i fax szkoły, adres e-mailowy

imię i nazwisko opiekuna

osoby dorosłe:

imię i nazwisko autora pracy

adres, telefon, adres e-mailowy

Każde zgłoszenie winno być opatrzone adnotacją:

Wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto należy przesłać (droga elektroniczną lub fax-em) kartę zgłoszeniową pobraną ze strony Muzeum

Prace należy nadsyłać na adres:

Muzeum Niepodległości

Dział Edukacji i Promocji

al. Solidarności 62

00-240 Warszawa

z dopiskiem KONKURS “NIEPODLEGŁA 2012”

Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni

od ogłoszenia wyników.

Karta Zgłoszeniowa:

Uczniowie – karta zgłoszeniowa

Dorośli – karta zgłoszeniowa