Konkurs krasomówczy


Rok szkolny 2012/2013

„Serce serc”

napis na grobie pisarza na Powązkach

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

z okazji setnej rocznicy śmierci Bolesława Prusa

pt.: „Literacka wędrówka śladami

BOLESŁAWA PRUSA i jego bohaterów”

Z okazji setnej rocznicy śmierci Bolesława Prusa członkowie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie, doradcy metodyczni zapraszają uczniów wszystkich poziomów nauczania

do udziału w ogólnopolskim literackim konkursie tematycznym.

Cele konkursu

1. Poznanie życia i twórczości Bolesława Prusa.

2. Aktywizowanie uczniów zdolnych do rozwijania twórczych pasji i pogłębiania własnych zainteresowań.

3. Zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu zdobycia niezbędnych wiadomości, uporządkowania wiedzy i twórczej parafrazy zgromadzonych materiałów.

4. Doskonalenie umiejętności literackich.

Adresaci konkursu: uczniowie wszystkich poziomów nauczania.

Zasięg konkursu: konkurs ma charakter ogólnopolski.

Tematyka i forma konkursu

Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych proszeni są o zapoznanie się z życiem i twórczością Bolesława Prusa oraz napisanie samodzielnej, twórczej pracy na jeden z podanych tematów:

Tematy dla szkoły podstawowej i gimnazjum:

1. Na czym polega uniwersalny charakter dzieł Bolesława Prusa, odwołaj się do dwóch utworów pisarza. – rozprawka

2. Bolesław Prus jest mistrzem nowel o niezwyklej budowie /Z legend dawnego Egiptu, Kamizelka, Katarynka/ lub uniwersalnej wymowie. Często bohaterami nowel są dzieci. Zredaguj tekst o współczesnym Antku. – opowiadanie z dialogiem

3. Wędrując śladami Bolesława Prusa. – opowiadanie biograficzne

Tematy dla szkół ponadgimnazjalnych:

1. Bolesław Prus jest mistrzem felietonów na temat ważnych i błahych zdarzeń z życia Warszawy. Wzorując się na publicystyce Bolesława Prusa zredaguj felieton o zabarwieniu humorystycznych lub artykuł o zacięciu społecznym o Warszawie i jej mieszkańcach.

2. Bolesław Prus pisał:„Doświadczony żeglarz nie walczy z prądem ani z wiatrem, ale pozwala im się unosić w obranym przez siebie kierunku. (…) Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi według ich własnego uznania”. – esej o szczęściu w kontekście życiowych wyborów podejmowanych przez bohaterów „Lalki”.

3. Na czym polega uniwersalny charakter dzieł Bolesława Prusa, odwołaj się do dwóch utworów pisarza. – przemówienie.

PRZYJACIEL DZIECKA -z okazji 70 rocznicy śmierci Janusza Korczaka:

(dla wszystkich poziomów nauczania)

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej – rozwiń myśl Janusza Korczaka w oparciu o jego życie i działalność.

Prace w formie wydruku i w wersji elektronicznej (CD) proszę wysyłać na adres Muzeum Niepodległości, 00-240 Warszawa, al. Solidarności 62 z dopiskiem „Literackie spotkania z Bolesławem Prusem i bohaterami jego dzieł” do 5 listopada 2012 roku.

Autorzy najlepszych prac oraz ich nauczyciele otrzymają nagrody książkowe i dyplomy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w literackiej przygodzie!

„Serce serc”

napis na grobie B. Prusa na Powązkach

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

KONKURS KRASOMÓWCZY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z okazji Roku Bolesława Prus i Janusza Korczaka

(100 rocznica śmierci Bolesława Prusa i 70 rocznica śmierci Janusza Korczaka)

pt.: „OBLICZA SZLACHETNOŚCI – 2012 ROK WIELKICH RODAKÓW”

BOLESŁAWA PRUSA I JANUSZA KORCZAKA

1. Cele konkursu:

– Zainteresowanie dzieci i młodzieży życiem i dziełem Janusza Korczaka (działacz społeczny, pedagog i teoretyk wychowania, lekarz, pisarz, rzecznik praw dziecka).

– Zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Bolesława Prusa (pisarz, publicysta i felietonista, kronikarz Warszawy, myśliciel, popularyzator wiedzy, działacz społeczny, popularyzator turystyki pieszej i rowerowej).

– Uczczenie Roku Janusza Korczaka przez poszerzenie wiedzy o twórczości i działalności

Janusza Korczaka.

– Uczczenie Roku Bolesława Prusa przez poszerzenie wiedzy o jego twórczości i

działalności społecznej.

– Odkrywanie talentów, pielęgnowanie i doskonalenie sztuki oratorskiej uczniów.

– Uwrażliwianie uczniów na prawa dziecka, na potrzebę solidarności międzyludzkiej.

– Wskazywanie skutków wojny.

– Wyzwalanie twórczej aktywności młodzieży.

2. Organizatorzy: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie, doradcy metodyczni – we współpracy z władzami dzielnic/gmin oraz przewodniczącymi zespołów przedmiotowych.

3. Uczestnicy: dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:

– klasy 4, 5, 6 szkół podstawowych

– klasy 1, 2, 3 gimnazjów

– klasy 1, 2, 3 szkół ponadgimnazjalnych

4. Zakres tematyczny:

A. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

– Uniwersalny charakter twórczości Bolesława Prusa, na podstawie wybranych utworów pisarza – przemówienie.

– Los pokrzywdzonych, najuboższych, niekochanych nigdy nie był mu obojętny – przekonaj słuchaczy.

– Bolesław Prus jest mistrzem felietonów na temat ważnych i błahych zdarzeń z życia Warszawy.

– Duchowy testament Janusza Korczaka

– Wojnie mówimy NIE – wystąpienie odwołujące się do wojennej gehenny narodu

żydowskiego

– Rola kultury w życiu obywateli – wystąpienie odwołujące się do filmu, rzeźby, malarstwa

o tematyce wojennej, wskazanie uniwersalnego charakteru sztuki i jej znaczenia w obronie

praw człowieka.

B. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

– Bolesław Prus – wnikliwy obserwator, publicysta i felietonista oraz kronikarz Warszawy.

-Bolesław Prus – myśliciel i popularyzator wiedzy („aparat fotograficzny – medium naukowe i artystyczne, „maszyna do pisania – nowe medium techniczne”).

– Bolesław Prus – popularyzator turystyki pieszej i rowerowej („rower to prywatna lokomotywa”, „rower to filozof”).

– Rozwiń wybrana myśl Janusza Korczaka zawartą w Dekalogu praw dziecka:

ü Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

ü Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję- poczucia bezpieczeństwa.

ü Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

ü Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.

– Za co polskie dzieci kochają Janusza Korczaka?

– Za co polskie dzieci kochają Króla Maciusia I?

5. Koordynatorzy konkursu – Zespół programowy konkursów tematycznych

(krasomówczych i literackich) Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów doradcy metodyczni, Dział Edukacji i Promocji Muzeum Niepodległości w Warszawie:

– Jolanta Załęczny, Dział Edukacji i Promocji

tel/fax 827 96 43 , 826 90 91/92 w. 34

promocja@muzeumniepodleglosci.art.pl

– Anna Borkowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów SWNaP, tel.0 605 85 00 10

– Gabriela Podlaska, gpodlaska@wp.pl 0 886 29 58 40,Gimnazjum nr 82

im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

– Anna Lech-Maziarz – lech-maziarz@wp.pl, LXXIII LO im. Zawiszaków

Proporca “Victoria”, doradca metodyczny 02-428 Warszawa, ul. Promienista 12 a,

tel. 509 293 799

-Kalina Sobczyńska – kalinasob@gmail.com, Gimnazjum nr 1 w Piastowie im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie, ul. Pułaskiego 1, doradca metodyczny tel. 510-187-602

Organizacja i przebieg konkursu:

Etap szkolny

Każda szkoła zorganizuje wewnętrzne eliminacje konkursu krasomówczego i wyłoni 1-3 najlepszych uczestników, którzy będą ją reprezentowali w eliminacjach rejonowych. Za organizację etapu szkolnego odpowiada przewodniczący Zespołu Humanistycznego.

Finał konkursu

– Odbędzie się 7. 12. 2012 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, w godz. 10.00 – 16.00.

– Uczestnik wygłasza przemówienie na wskazany temat. Przemówienie nie powinno przekraczać 5 minut; nie może zostać odczytane.

– Szkołę reprezentuje maksymalnie 3 uczniów wyłonionych w etapie szkolnym.

– Uroczyste zakończenie IX Konkursu Krasomówczego oraz oracje laureatów odbędą się 25 stycznia 2013 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie w godz. 12.00 – 15.00.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Do dnia 20 listopada 2012 r. należy pisemnie zgłosić zwycięzców eliminacji szkolnych.

2. Zgłoszenia szkół należy nadsyłać pisemnie na adres: Muzeum Niepodległości, 00-240 Warszawa, al. Solidarności 62 z dopiskiem „IX Konkurs Krasomówczy”.

3. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę i adres szkoły oraz tel. kontaktowy, pocztę elektroniczną, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).

4. W Muzeum Niepodległości należy złożyć osobiście lub przesłać przygotowane do konkursu teksty – wydruk i tekst na nośniku elektronicznym, ich brak uniemożliwia przystąpienie do konkursu!

5. Przygotowanie do udziału w konkursie

12 października 2012 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie w godz. Od 10.00 do 14.00 odbędą się zajęcia otwarte w zakresie retoryki – dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli opiekunów konkursu. Nauczyciele otrzymają zaświadczenie o udziale w kursie retoryki.

6. Jury konkursu: doradcy metodyczni, nauczyciele języka polskiego i bibliotek szkolnych, specjaliści w zakresie retoryki, przedstawiciele organizatorów.

7. Ocenianie będą:

– zalety merytoryczne przemówienia (temat przemówienia, treść, forma językowa),

– kompozycja przemówienia (wstęp, rozwinięcie, argumentacja i zakończenie),

– kunszt oratorski, poprawna wymowa, mowa ciała,

– pamięciowe opanowanie tekstu.

8. Nagrody:

– książkowe, rzeczowe ufundowane przez organizatorów i prywatnych sponsorów,

– przewiduje się publikację najciekawszych przemówień na stronie internetowej Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów SWNaP.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji regulaminu.