Jerzy Hausner


Wykład prof. dr hab. Jerzy Hausner Kultura i rozwój społeczno-gospodarczy.

Podstawowe wyzwania

1. Wzmocnienie potencjału kreatywnego jako warunek zapewnienia innowacyjności i trwałej konkurencyjności gospodarki.

2. Zdolność wykorzystania i (re)interpretacji dziedzictwa kulturowego jako podstawa komunikowania się, kreatywności i kooperacji

3. Dokonanie głębokich zmian w systemie edukacji pod kątem rozwijania edukacji dla kreatywności, edukacji kulturowej, edukacji medialnej oraz edukacji obywatelskiej.

4. Wykształcenie nowego ładu w obszarze komunikacji społecznej zapewniającego powszechny dostęp do dziedzictwa kulturowego, wiedzy i informacji oraz funkcjonującego interaktywnie.

5. Kształtowanie przestrzeni publicznej generującej aktywność obywatelską i twórczą.

Tezy podsumowujące

• kultura warunkuje rozwój społeczno-gospodarczy i wypełnia w tym zakresie szereg niezbywalnych funkcji

• wydatkowanie środków publicznych i uruchamianie publicznego wsparcia w zakresie kultury temu powinno zostać podporządkowane

• dziedzictwo to rzecz do przemyślenia i interpretacji a nie tylko konserwacji

• stąd niezbędność formowania wielu nowych narracji, czyli sposobów interpretowania dziedzictwa

• kreatywność rozwija się za sprawą rozbudzenia kulturowych potrzeb

• rozbudzanie kulturowych potrzeb wymaga stworzenia warunków autentycznego wyboru pośród różnych możliwości zaspokajania tych potrzeb

• technologie informatyczne są niezbędnym nośnikiem upowszechniania dóbr kultury i rozbudzania potrzeb kulturowych

• publiczne organizacje kultury mają stawać się wzorotwórczymi instytucjami kultury, otwartymi na zewnętrzną aktywność i inicjatywę

• konieczne jest faktyczne dopuszczenie różnorodności form prawno-organizacyjnych prowadzenia działalności kulturalnej i rywalizacji między nimi

Teza końcowa

Kiedyś struktury państwowe były przede wszystkim organizacjami przygotowania do i prowadzenia wojny. Współcześnie muszą stawać się organizacjami stymulującymi rozwój społeczno-gospodarczy, w tym szczególnie poprzez działania zorientowane na podnoszenie i spożytkowanie potencjału kulturowego społeczeństwa.

wyklad Hausnera do pobrania