Archiwalne zamówienia publiczne


Warszawa: Druk i oprawa katalogu wystawy IGNACY JAN PADEREWSKI (1860-1941) POLAK, EUROPEJCZYK, MĄŻ STANU I ARTYSTA.

oraz

Warszawa: Druk i oprawa albumu wystawy Architektura Polski Niepodległej
Numer ogłoszenia: 102324 – 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

BIP – ogłoszenia aktualne

Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałach, tj. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak
Numer ogłoszenia: 405962 – 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Warszawa: usługa druku katalogu Polskie Święto Narodowe w plakacie ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie
Numer ogłoszenia: 342026 – 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

ogloszenie

Warszawa: Ochrona osób i mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 189422 – 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Dotyczy: numer sprawy 5/2011

Szanowny Panie Dyrektorze,
W związku z planowanym udziałem …. w postępowaniu przetargowym „Ochrona osób i mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie”, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dot. rozdziału III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, określenie czasu pracy:
Czy do wymiaru czasu pracy pracowników dozoru ekspozycji podanego w rozdziale III SIWZ wliczamy dni wolne od pracy, tj. 01.11.2011; 25.12.2011; 01.01.2012; 06.01.2012; 08.04.2012; 01.05.2012; 03.05.2012; 27.05.2012; 07.06.2012; 15.08.2012; 01.11.2012; 25.12.2012; 26.12.2012; 01.01.2013; 06.01.2013; 31.03.2013; zarówno w Muzeum X Pawilonu CW i Muzeum Więzienia „PAWIAK”?
Czy terminem rozpoczęcia usługi jest 01.08.2011 r ?

Odp.: Na dzień dziesiejszy Muzeum nie przewiduje otwarcia ekspozycji w w/w dniach. Termin rozpoczęcia usługi to 01.08.2011 r. godz. 8.00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
——————————————————————————————————————————–

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na Ochronę osób i mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Muzeum Niepodległości w Warszawie działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Ochrona osób i mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

Uzasadnienie

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


————————————————————————————————————————-
Warszawa, dnia 2 maja 2011 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/2011 w trybie zapytania o cenę Druk i oprawa katalogu „Polska biżuteria patriotyczna”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Muzeum Niepodległości w Warszawie działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.
ul. Bosacka 6
31-505 Kraków
Liczba punktów 100,00 pkt.

W niniejszym postępowaniu złożono również następujące oferty:
Białostockie Zakłady Graficzne SA
Aleja 1000-lecia PP 2
15-111 Białystok
Liczba punktów 63,16 pkt.

MB Poligrafia, Marcin Basza,
ul. Hirszwelda 10/49,
02-776 Warszawa
Liczba punktów 61,04 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

—————————————————————————————————————–
Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 w trybie zapytania o cenę ,,Druk i oprawa książki Emigracja walczących Wokół polsko-szkocko-angielskich powiązań wojennych i powojennych”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Muzeum Niepodległości w Warszawie działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.
ul. Bosacka 6
31-505 Kraków
Liczba punktów 100,00 pkt.

W niniejszym postępowaniu złożono również następujące oferty:
Białostockie Zakłady Graficzne SA
Aleja 1000-lecia PP 2
15-111 Białystok
Liczba punktów 99,99 pkt.

MB Poligrafia, Marcin Basza,
ul. Hirszwelda 10/49,
02-776 Warszawa
Liczba punktów 88,65 pkt.

Zakład Poligraficzny PRIMUM,
Kozerki, ul. Marsa 20,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Liczba punktów 94,22 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

—————————————————————————————

Warszawa: Ochrona osób i mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie
Numer ogłoszenia: 122571 – 2011; data zamieszczenia: 22.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Niepodległości w Warszawie , al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8273770, faks 022 8270323.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia oraz sprzątanie w obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CPV: 92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych 90911200-8 Usługi sprzątania budynków Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie osób i mienia oraz sprzątania w dwóch obiektach Muzeum Niepodległości w Warszawie t. j. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25 i Muzeum Więzienia PAWIAK przy ul. Dzielnej 24/26 w Warszawie. W Muzeum X Pawilonu CW ochrona oraz utrzymanie porządku i czystości na ekspozycji będzie realizowana przez 2 pracowników: 1 pracownik ochraniający obiekt oraz 1 pracownik dozoru ekspozycji w sposób następujący: – na posterunku: 1 pracownik ochraniający obiekt w sposób ciągły, w systemie 24 godzinnym, przez wszystkie dni miesiąca. Teren ochraniany jest zamykany na noc, oświetlony, wewnątrz murów Cytadeli (2,88 ha), obiekty murowane, drzwi drewniane, obite blachą, zamki patentowe. Portiernia usytuowana jest w obiekcie, z łącznością telefoniczną, przewodową, -na ekspozycji: 1 pracownik dozoru ekspozycji, od środy do niedzieli w godzinach od 8.00 do 16.00, w każdym tygodniu, przez cały okres realizacji zamówienia. Pracownik dozoru ekspozycji ma obowiązek utrzymywania na bieżąco porządku i czystości na ekspozycji. W zakres sprzątania wchodzi również utrzymanie w czystości obiektów muzealnych. Muzeum Więzienia PAWIAK, mieści się w jednokondygnacyjnym budynku, o pow. ok. 700 m2 , podłogi wykonane z lastriko, wyłożone częściowo wykładziną, w czterech celach drewniane. Budynek z łącznością telefoniczną , przewodową. Ochrona oraz utrzymanie porządku i czystości na ekspozycji realizowana będzie przez 2 pracowników nadzoru ekspozycji od wtorku do niedzieli w każdym tygodniu, przez cały okres realizacji zamówienia a mianowicie: – niedziela ( 2 pracowników nadzoru ekspozycji) w godz.9.00 – 16.00, w tym od 9.00 do 10.00 sprzątanie i przygotowanie ekspozycji do udostępnienia, od 10.00 do 16.00 nadzór ekspozycji, – poniedziałek – Muzeum nieczynne, – wtorek( 1 pracownik nadzoru ekspozycji) w godz. 8.00 – 15.00, generalne sprzątanie, m.in. mycie i odkurzanie podłóg, czyszczenie gablot oraz szyb wystawowych, pojedynczych obiektów muzealnych, mycie sanitariatów, sprzątanie pomieszczeń biurowych – cały dzień bez zwiedzających, – środa ( 2 pracowników nadzoru ekspozycji) 8.00-17.00 ,w tym w godz. 8.00 do 9.00 sprzątanie i przygotowanie ekspozycji do udostępnienia, od 9.00 do 17.00 nadzór ekspozycji, – czwartek ( 2 pracowników nadzoru ekspozycji) w godz. 8.00 – 16.00, w tym od 8.00 do 9.00 sprzątanie i przygotowanie ekspozycji do udostępnienia, od 9.00 do 16.00 nadzór ekspozycji, – piątek ( 2 pracowników nadzoru ekspozycji) w godz. 9.00 – 17.00, w tym w godz. od 9.00 do 10.00 sprzątanie i przygotowanie ekspozycji do udostępnienia, od 10.00 do 17.00 nadzór ekspozycji, – sobota ( 2 pracowników nadzoru ekspozycji) 8.00-16.00, w tym od 8.00 do 9.00 sprzątanie i przygotowanie ekspozycji do udostępnienia, od 9.00 do 16.00 nadzór ekspozycji. Pracownik nadzoru ekspozycji ma obowiązek utrzymywania w czystości oprócz powierzchni ekspozycyjnej również sanitariaty, biuro i magazyny. Środki czystości dostarcza Zamawiający. Pracownik dozoru ekspozycji zajmuje się sprzedażą wydawnictw muzealnych i przyjmowaniem opłat za warsztaty muzealne oraz obsługa kasy fiskalnej. Pracownik dozoru ekspozycji zajmuje się organizacją zwiedzania grup odwiedzających Muzeum. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych obiektów zawierają załączniki: 1a-Regulamin służby ochrony w zakresie ochrony Muzeum X Pawilonu i 1b-Zakres zadań i obowiązków pracowników ochrony w Muzeum Więzienia PAWIAK, stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.20.00-6, 90.91.12.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;tj. posiadają koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. spełnia – nie spełnia
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonali co najmniej 1 usługę, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto , polegającą na ochronie osób i mienia oraz sprzątaniu obiektów muzealnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i zleceniodawcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie; spełnia – nie spełnia
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. dysponują co najmniej jednym licencjonowanym pracownikiem ochrony spełnia – nie spełnia
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. tj. wykażą się posiadaniem ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł. spełnia – nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o koncesję, zezwolenie lub licencję
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: tak

* należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1. W zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a w szczególności: – zmniejszenie zakresu wykonywanej usługi lub zmiana sposobu jej wykonania; – zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 2. W zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumniepodleglosci.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Niepodległości w Warszawie (sekretariat), al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


————————————————————————————————————————————————————————-
RZP-60/2009
Warszawa, 2009-06-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: RZP-60/2009
Nazwa zadania: Remont sali kinowej i tarasu w Pałacu Radziwiłłów.

Działając na podstawie: art.14 oraz 39 i dalsze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008r. Nr 171 poz.1058, Nr 220 poz.1420, Nr 227 poz.1505, z 2009r. Nr 19 poz.101), Muzeum Niepodległości w Warszawie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa
www.muzeumniepodleglosci.art.pl
godziny urzędowania: 8.00-16.00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.muzeumniepodleglosci.art.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
w Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62, w sekretariacie Muzeum na parterze.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont i modernizacja sali kinowo-konferencyjnej oraz remont tarasu ogrodowego w Pałacu Radziwiłłów siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62.

2. Szczegółowy zakres i wielkość robót opisana jest w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót stanowiących załącznik Nr 1 do specyfikacji.

W przypadku wystąpienia w niniejszej specyfikacji zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust.3 uozp dopuszcza się oferowanie przedmiotu zamówienia w pełni równoważnego do opisanego, przy pełnej gwarancji Wykonawcy o zachowaniu całkowitej projektowanej funkcjonalności przedmiotu zamówienia.

kody CPV – 45 00 00 00-7 roboty budowlane

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie części robót podwykonawcom.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Termin wykonania zamówienia:
6 tygodni od dnia podpisania umowy.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Spełniają warunki określone w art.22 pkt 1.1 do 1.4 uozp.
1.5 Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1.
Ocena spełnienia warunków udziału postępowania nastąpi na podstawie dostarczonych dokumentów na zasadzie ” spełnia – nie spełnia”.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

VII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium cena oferty – 100%.
3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych

IX. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-07-01 do godz.12.00 w siedzibie zamawiającego:
Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 621,00-240 Warszawa
– w sekretariacie Muzeum na parterze.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-01 o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego:
Muzeum Niepodległości w Warszawie, A. Solidarności 62 1, 00-240 Warszawa
– sala kinowa na parterze.

XI. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 91425-2009…….. z dniu .10 czerwca 2009…………

Dokumenty

RZP-60/2009
Warszawa, 2009-07-02

 

OGŁOSZENIE


O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RZP-60/2009. Nazwa zadania: Remont sali kinowej i tarasu w Pałacu Radziwiłłów.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

JAS-BUD Sławomir Jasiński Zakład Remontowo-Budowlany, 01-489 Warszawa,
ul. Kaliskiego 25/50

Uzasadnienie wyboru: Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę – otrzymała 100 punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-07-30.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
—————————————————————————

Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy: ANDERSZ
Adres Wykonawcy: ul. Sikorskiego 125,05-420 Józefów
Cena oferty brutto: 240 690,36zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 71,372

Lp.: 2.
Nazwa wykonawcy: JAS-BUD Sławomir Jasiński Zakład Remontowo-Budowlany
Adres Wykonawcy: ul. Kaliskiego 25/50, 01-489 Warszawa
Cena oferty brutto: 171 787,49zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Lp.: 3.
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Akces
Zbigniew Czubaj
Adres Wykonawcy: ul. Koszykowa 75, 00-062 Warszawa
Cena oferty brutto: 233 155,93zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 73,679

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) – dział VI “Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

dr Andrzej Stawarz

Warszawa 20.07. 2009r.
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Muzeum Niepodległości w Warszawie zawiadamia, że na skutek wniesionego protestu, Komisja Przetargowa ponownie dokonała oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału i wyboru najkorzystniejszej ofert w postępowaniu na: Remont sali kinowej i tarasu w Pałacu Radziwiłłów, oznaczonego numerem RZP-60/2009.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AKCES inż. Zbigniew Czubaj, ul. Koszykowa 75, 00-062 Warszawa
Uzasadnienie wyboru:
Ofertę powyższą uznano za najkorzystniejszą ponieważ uzyskała największą ilość – 100 pkt .

W wyniku przeprowadzonej oceny wykluczono z postępowania firmę JAS BUD Sławomir Jasiński Zakład Remontowo Budowlany z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliskiego 25/50 ponieważ , mimo wystąpienia przez Muzeum Niepodległości w Warszawie o uzupełnienie dokumentów potwierdzających wykonanie wymaganych robót budowlanych, firma JAS BUD dokumentów tych w wyznaczonym terminie nie przedstawiła.
Biorąc pod uwagę powyższe na podstawie art. 89 ust.1 pkt5 oferta firmy Jas Bud Sławomir Jasiński została odrzucona.

dr Andrzej Stawarz

RZP-19/2008
Warszawa, 2008-09-23

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ochronę Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na potrzeby Muzeum Niepodległości w Warszawie. Nr sprawy: RZP-19/2008.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

AGEMA A.B.J. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Pirenejska 2/25.


Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę AGEMA A.B.J. Sp. z o.o. uzyskała 100 pkt i była najkorzystniejszą ofertą.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-10-21.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. 1.
Nazwa wykonawcy: AGEMA A.B.J. Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Pirenejska 2/25, 01-493 Warszawa
Cena oferty brutto: 202 172,54 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Lp. 2.
Nazwa wykonawcy: AGEMA SECURITY Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. G. Morcinka 5 lok.33, 01-496 Warszawa
Cena oferty brutto: 214 206,62 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 94.382

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) – dział VI “Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Muzeum Niepodległości w Warszawie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: – prace remontowo-konserwatorskie w Pałacu Przebendowskich-Radziwiłłów, wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane “Akces”, 03-028 Warszawa, ul. Czołowa 40 H

Cena oferowana: 912.100 zł brutto

Zawiadomienie o wyborze oferty

Muzeum Niepodległości w Warszawie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: – remont obróbek blacharskich dachu Pałacu Przebendowskich, – wymiana obróbek blacharskich Muzeum X Pawilonu CW, wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, “Akces”, 03-028 Warszawa, ul. Czołowa 40H

cena oferowana – 85.351,90 zł brutto

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie w obiektach Muzeum Niepodległości polegające na:

 

 • REMONT OBRÓBEK BLACHARSKICH DACHU: RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I PASÓW PODRYNNOWYCH I NADRYNNOWYCH PAŁACU PRZEBENDOWSKICH PRZY Al. SOLIDARNOŚCI 62 W WARSZAWIE

 

 

 • WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH: RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I PASÓW NA DRYNNOWYCH w CYTADELI -MUZEUM X PAWILONU PRZY UL. SKAZAŃCÓW 25 W WARSZAWIE

siwz

formularz ofertowy

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie w obiektach Muzeum Niepodległości polegające na:

1. REMONT ELEWACJI PAŁACU PRZEBENDOWSKICH
PRZY Al. SOLIDARNOŚCI 62 W WARSZAWIE

Stan istniejący:

budynek murowany, o rozczłonkowanej bryle z dachem mansardowym, pokryty blachą miedzianą, Zawiadomienie o wyborze oferty

 • budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 17.
 • ilość kondygnacji – 2/ 1 podziemna
 • ilość rur spustowych – 12

 

2. REMONT NAWIERZCHNI TARASU POŁUDNIOWEGO PAŁACU PRZEBENDOWSKICH PRZY Al. SOLIDARNOŚCI 62 W WARSZAWIE

3. LIKWIDACJA ZAWILGOCENIA I ZABEZPIECZENIA PRZED ZAWILGOCENIEM PAŁACU PRZEBENDOWSKICH PRZY Al. SOLIDARNOŚCI 62 W WARSZAWIE

 

Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień CPV:

 

 

Lp.
Przedmiot zamówienia  Kod CPV
1
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
2  Roboty izolacyjne 45320000-6

 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z przedmiarem robót remontu elewacji –
załącznikiem nr 6 do SIWZ, przedmiarem remontu tarasu południowego –
załącznikiem nr 7 do SIWZ. oraz przedmiarem likwidacji zawilgoceń –
załącznikiem nr 8.
Wymienione wyżej przedmiary stanowią integralną część niniejszej SIWZ,
z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazania materiałów z nazwy należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

SIWZ

SIWZ2

Formularz


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie w obiektach Muzeum Niepodległości polegające na:

1. REMONT ELEWACJI PAŁACU PRZEBENDOWSKICH
PRZY Al. SOLIDARNOŚCI 62 W WARSZAWIE

Stan istniejący:

 

 • budynek murowany, o rozczłonkowanej bryle z dachem mansardowym, pokryty blachą miedzianą,
 • budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 17.
 • ilość kondygnacji – 2/ 1 podziemna
 • ilość rur spustowych – 12

 

2. REMONT NAWIERZCHNI TARASU POŁUDNIOWEGO PAŁACU PRZEBENDOWSKICH PRZY Al. SOLIDARNOŚCI 62 W WARSZAWIE

3. LIKWIDACJA ZAWILGOCENIA I ZABEZPIECZENIA PRZED ZAWILGOCENIEM PAŁACU PRZEBENDOWSKICH PRZY Al. SOLIDARNOŚCI 62 W WARSZAWIE

 

Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień CPV:

 

 

Lp.  Przedmiot zamówienia  Kod CPV
1 Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
2 Roboty izolacyjne  45320000-6


 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z przedmiarem robót remontu elewacji –
załącznikiem nr 6 do SIWZ, przedmiarem remontu tarasu południowego –
załącznikiem nr 7 do SIWZ. oraz przedmiarem likwidacji zawilgoceń –
załącznikiem nr 8.

Wymienione wyżej przedmiary stanowią integralną część niniejszej SIWZ,
z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazania materiałów z nazwy należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

formularz ofertowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie w Muzeum Niepodległości w Warszawie polegające na wykonaniu zadania:

“Remont westybulu i 2 sal ekspozycyjnych I piętra oraz remont westybulu głównego na parterze Pałacu Radziwiłłów
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa”

SIWZ

FORMULARZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie w Muzeum Niepodległości w Warszawie polegające na wykonaniu zadania:
“Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej X Pawilonu w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa”

Przedmiar robót

Zawiadomienie z dnia 24.08.2007r. o wyborze oferty
Muzeum Niepodległości w Warszawie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: -“Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej X Pawilonu w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Warszawa, ul. Skazańców 25” (RZP-20/2007), wybrano do realizacji ofertę, którą złożyła firma:
ARBOR, Konserwacja i Restaurowanie Zabytków, Wojciech Kolber, 05-816 Michałowice, ul. Partyzantów 14.
Cena oferowana – 234.749,78 zł brutto.

2. Stan istniejący:

 • budynek murowany 
 • budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 59/2 – 1965 r.
 • ilość kondygnacji – 2

 

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

_________________________________________________________

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie w Muzeum Niepodległości w Warszawie polegające na wykonaniu zadania:
“Remontu dachu oraz wykonanie prac osuszających obiektu ekspozycyjnego Muzeum Więzienie “Pawiak” ul. Dzielna 24/26, 00-162 Warszawa”
składającego się z następujących części:
– remont dachu
– wykonanie prac osuszających

dokumentacja

Zawiadomienie z dnia 24.08.2007r. o wyborze oferty
Muzeum Niepodległości w Warszawie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: -“Remont dachu oraz wykonanie prac osuszających obiektu ekspozycyjnego Muzeum Więzienia “Pawiak”, Warszawa, ul. Dzielna 24/26″ (RZP-19/2007), wybrano do realizacji ofertę, którą złożyła firma:
ARBOR, Konserwacja i Restaurowanie Zabytków, Wojciech Kolber, 05-816 Michałowice, ul. Partyzantów 14.
Cena oferowana – 205.989,10 zł brutto.

2. Stan istniejący:

 

 • budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr A-72/2001 r.
 • ilość kondygnacji – 1.