ZNAKI PAMIĘCI O SYBIRAKACH Z XIX i XX WIEKU W POLSCE I W ROSJI


Losy Polaków na Syberii to ciągle pasjonujący i nie do końca rozpoznany temat. Są częścią historii narodu polskiego, prezentującą obraz różnych środowisk. Ich przedstawiciele trafili na Syberię w XIX wieku głównie jako zesłańcy, katorżnicy i przymusowi osiedleńcy, a w XX wieku – jako łagiernicy i deportowani. Do dnia dzisiejszego istnieje wiele śladów naszych powiązań z Europą Wschodnią, Uralem, Syberią, Kazachstanem i rosyjskim Dalekim Wschodem. Obejmują one nie tylko martyrologię, lecz również wkład polskiej myśli w dorobek naukowy i gospodarczy Rosji.

 

Znaki pamięci znajdują się zarówno w Polsce jak i na Wschodzie. U nas są to cmentarze, tablice pamiątkowe, pomniki, izby pamięci i ekspozycje muzealne, prace malarzy czy literatów o zesłańczym rodowodzie, spisane relacje represjonowanych, a w Rosji – obok wymienionych także polskie wsie, szkoły, kościoły czy nazwy geograficzne związane z działalnością zesłańców – badaczy i ludzi nie zajmujących się nauką.

 

Organizatorom konkursu zależy szczególnie na pokazaniu powszechnie mniej znanych lub wręcz nieznanych znaków pamięci i umotywowaniu, dlaczego są one uznane za świadectwa polskich losów.

 

Karta zgłoszeniowa

Uczeń

Dorosły

 

 

Cele konkursu:

 

1. zaktywizowanie uczniów do samodzielnych poszukiwań i przemyśleń na temat związków polsko-syberyjskich,

 

2. rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania prawdy historycznej i odkrywania nowych świadectw,

 

3. poszerzenie wiedzy o przeszłości narodu polskiego,

4. pogłębianie patriotyzmu,

 

5. stworzenie dokumentacji obrazującej wiedzę i pamięć o polskich zesłańcach XIX i XX wieku.

 

 

Uczestnicy konkursu:

 

Konkurs adresowany jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych (klasy III) i ponadgimnazjalnych w Polsce i ich rówieśników spośród Polonii Rosyjskiej, w związku z tym prace mogą być pisane zarówno po polsku, jak i po rosyjsku.

 

 

Forma:

 

Prace konkursowe w formie portfolio winny dokumentować pamięć o polskich zesłańcach. W portfolio powinny znaleźć się zdjęcia, mapy, rysunki opatrzone komentarzem oraz bibliografią. Rezultatem poszukiwań może być też prezentacja multimedialna na płycie CD dołączona do portfolio.

 

 

Zasady oceniania:

 

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 

· gimnazja

 

· szkoły ponadgimnazjalne

 

Oceniane będą:

 

1. zgodność z tematyką konkursu,

 

2. uzasadnienie wyboru tematu oraz wnioski wynikające z pracy.

 

3. właściwa ocena wydarzeń,

 

4. umiejętność korzystania ze źródeł i opracowań historycznych,

 

5. pomysłowość formy, walory artystyczne.

 

 

Terminarz (planowany)

 

Ogłoszenie konkursu: 3 IX 2012

 

Termin nadsyłania prac: 30 IV 2013

 

Zakończenie konkursu: 14 VI 2013

 

 

Laureaci zostaną zaproszeni do Muzeum Niepodległości na uroczyste zakończenie konkursu. Organizator przewiduje w każdej kategorii nagrody (I, II i III) oraz wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

 

Rezultaty zostaną omówione na konferencji dla nauczycieli historii, a najcenniejsze prace będą mogły zostać opublikowane (np. na łamach „Zesłańca”, „Rodaków”, w wersji elektronicznej na stronie Fundacji Kresy-Syberia albo w formie samodzielnego wydawnictwa pokonkursowego).

 

Po zakończeniu konkursu opracowana zostanie mapa z naniesionymi punktami upamiętniającymi losy zesłańców syberyjskich, które przedstawiła uczestnicząca w konkursie młodzież. W następnej edycji konkursu planowane będzie uzupełnianie „białych plam”.

 

 

Współpraca

 

Do współpracy przy organizacji konkursu Muzeum zaprasza: Związek Sybiraków, Wspólnotę Polską, Kongres Polaków w Rosji, Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia, pisma: „Rodacy” i „Zesłaniec”

 

Organizatorzy wystąpili o patronaty do:

 

Patronat honorowy: Minister Spraw Zagranicznych, Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, Konsul Generalny RP w Irkucku

 

Patronat medialny: TVP Historia, „Mówią Wieki”, „Wiadomości Historyczne”, „Rota”

 

Jury

 

W skład jury konkursu organizatorzy powołają: historyków – pracowników merytorycznych Muzeum i znawców tematu współpracujących z Muzeum oraz przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących przy organizacji konkursu (Związek Sybiraków, Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia, Kongres Polaków w Rosji). Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.

 

Ustalenia organizacyjne:

 

Każdy uczestnik konkursu winien swoją pracę opisać drukowanymi literami wg następującego wzoru:

 

imię i nazwisko autora pracy

 

nazwa i adres szkoły

 

telefon i fax szkoły, adres e-mailowy

 

 

Każde zgłoszenie winno być opatrzone adnotacją: Wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Ponadto należy przesłać (droga elektroniczną lub fax-em) kartę zgłoszeniową pobraną ze strony Muzeum (www.muzeum-niepodleglosci.pl)

 

Prace należy nadsyłać na adres:

 

Muzeum Niepodległości

 

Dział Edukacji i Promocji

 

al. Solidarności 62

00-240 Warszawa

 

z dopiskiem KONKURS ZNAKI PAMIĘCI O SYBIRAKACH

 

Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni

od ogłoszenia wyników.