Sympozjum naukowe: 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


W 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Bohaterskiego zrywu narodowowyzwoleńczego mieszkańców Rzeczypospolitej pod zaborem rosyjskim. W najdłużej trwającym powstaniu w historii Polski, obok siebie stanęli Polacy, Litwini i Rusini by wspólnie walczyć z carskim zniewoleniem i pańszczyzną. Powstanie ogarnęło wszystkie tereny Królestwa Polskiego i Ziem Zabranych przez cara, a udział w nim wzięło wielu ochotników z całej Europy jak Włosi, Francuzi czy Niemcy. Po stronie powstańczej walczyła także spora ilość rosyjskich dezerterów. Zryw ten poparły najrozmaitsze opcje polityczne ówczesnego świata od Karola Marksa po papieża Piusa IX. Tak więc Powstanie Styczniowe jest zrywem, wokół którego kształtowała się jedna z pierwszych europejskich wspólnot.        

Artur Grottger, Pierwsza ofiara, z cyklu, Warszawa I, 1861, rotograwiura, karton, 48x33cm, MN nr inw. Rp. 49/6, zbiory Muzeum Niepodległości

Muzeum Niepodległości w Warszawie dba o pamięć o wielkich bohaterach tych czasów. Cytadela Warszawska na której znajduje się oddział Muzeum Niepodległości – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej czci wybitnych przedstawicieli Rządu Narodowego jak Romuald Traugutt czy Jan Jeziorański, którzy zostali straceni na stokach Cytadeli. Także w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, możemy podziwiać największą w Polsce kolekcję obrazów sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego, a w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, na wystawie „Polonia Restituta”, zwiedzający zobaczą wiele pamiątek związanych z upamiętnieniem Powstania Styczniowego.

Sympozjum Naukowe poświęcone zrywowi Polaków, Litwinów i Rusinów z 1863 roku ma za zadanie przybliżyć i pogłębić wiedzę o wszelkich aspektach tego powstania, jak: udział mieszkańców poszczególnych guberni, zaangażowanie obcokrajowców czy ukazanie miejsc męczeństwa powstańców.

Sympozjum Naukowe będzie miało charakter interdyscyplinarny i jest  adresowane przede wszystkim do historyków zajmujących się daną epoką, historyków wojskowości, historyków sztuki, badaczy literatury czy malarstwa, archeologów i varsavianistów.

Pokłosiem obrad będzie recenzowana monografia pokonferencyjna, zawierające treść wystąpień, zgłoszonych przez prelegentów. To nie tylko znakomity sposób udokumentowania aktualnego stanu badań, ale także dotarcia do możliwie szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych tematyką Powstania Styczniowego. Nie przewidujemy honorariów dla autorów referatów zamieszczonych w publikacji pokonferencyjnej.

Zapraszamy serdecznie do wygłoszenia krótkich (15 min) referatów, nawiązujących poprzez swoją treść do tematu przewodniego. Czekamy na zgłoszenia, zawierające:

– imię i nazwisko autora referatu, względnie – również tytuł naukowy,

– aktualną afiliację: nazwę reprezentowanej uczelni, instytucji lub stowarzyszenia,

– krótki abstrakt (do 2000 znaków),

– notę biograficzną (max. 800 słów),

– numer telefonu oraz korespondencyjny adres e-mail.

Udział w Seminarium Naukowym jest darmowy, jednak zastrzegamy sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów na podstawie nadesłanych abstraktów. Forma obrad będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz związanych z nią ograniczeń i utrudnień. Emisja filmu dokumentalnego ze spotkania będzie miała miejsce w mediach społecznościowych naszej placówki.

Terminy:

do 19 stycznia 2023 roku – zgłoszenia chęci uczestnictwa, na adres e-mail: historia@muzn.pl;

do 31 marca 2023 roku – nadsyłanie treści referatów na potrzeby planowanej monografii naukowej oraz oświadczeń przez ich autorów;

25 stycznia 2023 roku, godzina 9:00 –  Sympozjum Naukowe „160. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego”, miejsce: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul Skazańców 25 Warszawa, sala multimedialna im. Karola Beyera.

do 15 grudnia 2023 roku – wydanie recenzowanej monografii punktowanym Wydawnictwie Naukowym Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Sympozjum Naukowe odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy.25 stycznia 2023 roku, godzina 09.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa