Spotkanie Rady Muzeum


7 lutego 2018 roku, w gmachu Muzeum X pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Niepodległości w Warszawie. Uczestnicy obrad z dużym zadowoleniem przyjęli sprawozdanie z pracy naszej placówki za miniony rok, osobną uchwałą podkreślając wielkie zaangażowanie załogi w realizację szerokiej oferty edukacyjnej i wystawienniczej oraz w działania administracyjne, związane z realizacją trwających obecnie projektów. Na uznanie i pochwałę ze strony członków Rady Muzeum zasłużył także nasz kwartalnik „Niepodległość i Pamięć” – periodyk humanistyczny, recenzowany i tłumaczony na języki kongresowe, figurujący na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wśród czasopism punktowanych w latach 2015-2017.

 

Przebywając w jednym z oddziałów Muzeum Niepodległości w Warszawie, nasi znakomici goście: przedstawiciele świata nauki i sztuki, muzealnicy oraz wieloletni pracownicy instytucji kultury i jednostek administracji – a wśród nich Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego – oprowadzani przez naszych pracowników, zwiedzili fragment wystawy stałej i nowo oddane do użytku pomieszczenia magazynowe Działu Zbiorów oraz Biblioteki, które powstały w ramach projektu pt. Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazyn Zbiorów Muzeum Niepodległości, sfinansowany ze środków UE oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowany w ramach Priorytetu V, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014–2020, obejmujący, m. in., stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla przechowywania muzealiów.