Remont czas zacząć!


Remont czas zacząć!

 

Uprzejmie informujemy,

że w poniedziałek 6 listopada 2017 r. o g. 11.00

w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów

(siedzibie głównej Muzeum Niepodległości w Warszawie)

nastąpiło

 

uroczyste podpisanie umowy

z wykonawcą remontu i przebudowy tego obiektu –

firmą Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od chwili podpisania umowy wykonawca przejmie obiekt i rozpocznie prace. Podpisanie umowy związane jest z realizacją projektu „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych“, który otrzymał dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (uroczystość podpisania umów z beneficjentami programu odbyła się 6 marca 2017 r. z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego).

 

Przedmiotem inwestycji są przeprowadzenie kompleksowego remontu z elementami konserwatorskimi, przebudowa oraz nadanie nowoczesnych funkcjonalności zabytkowemu Pałacowi Przebendowskich/Radziwiłłów (siedzibie głównej Muzeum Niepodległości w Warszawie) w celu wprowadzenia do niego atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej do dużych grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych.

Wykonany w ramach inwestycji remont elewacji z przywróceniem kolorystyki ustalonej na podstawie badań stratygraficznych, wymiana instalacji oraz generalny remont dachu poprawią ogólny stan zachowania budynku. Poza tym, że w wyniku zaplanowanych prac wewnętrznych pałac będzie lepiej wyglądał, poprawi się znacznie jego funkcjonalność oraz zwiększy powierzchnia przeznaczona na działalność kulturalną, edukacyjną i wystawienniczą. Dzięki nowej aranżacji wnętrza muzeum zyska dodatkowe sale wystawowe oraz przestronny, bardziej funkcjonalny komunikacyjnie hol. Dużym przedsięwzięciem budowlanym będzie pogłębienie piwnic. To także pozwoli zwiększyć powierzchnię użytkową – i przeznaczyć ją na nowocześnie wyposażoną salę multimedialną. W ramach inwestycji wykonane zostaną ponadto prace w zakresie zagospodarowania terenu wokół pałacu i nadania mu estetyki i funkcji turystycznych (ławki, wygodne dojścia).

 

Dzięki pozyskanym środkom zrealizowane zostaną dwie nowe ekspozycje: „Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości” i „Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów”, oraz zmodernizowana zostanie wystawa stała „Polonia Restituta. O niepodległość i granice”.

Wystawa „Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości” będzie prezentacją zbiorów muzeum ukierunkowaną na przypomnienie polskiego dziedzictwa kulturowego na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. Tematyka wystawy, zgodnie z zasobami należących do muzeum pamiątek, zostanie zaprezentowana na przykładzie dwóch miast wojewódzkich i godnego uwagi mniejszego miasteczka, które szczyciło się pięknem krajobrazu, dorobkiem kultury, w tym architektury, i polskimi tradycjami. Na wystawie zostanie przypomniany obraz tych miejsc z lat ich świetności, ich wielokulturowy charakter oraz walory architektoniczne i przyrodnicze.

Wystawa „Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów” będzie stanowić syntezę bogatej historii miejsca, udokumentowaną na obrazach i rycinach ze zbiorów Muzeum Niepodległości, uzupełnioną niezwykle interesującymi miejscowymi planami z różnych okresów. Ważnym jej elementem będzie prezentacja „Światło i mrok” − multimedialna projekcja, istniejącego w pałacu do 1944 r., plafonu autorstwa Henryka Siemiradzkiego.

Wystawa stała „Polonia Restituta. O niepodległość i granice” zostanie gruntownie przebudowana i dostosowana do wymogów nowoczesnej placówki muzealnej. Zmiana aranżacji przestrzeni uatrakcyjni narrację. Gra światłem, dodanie multimediów i elementów interaktywnych pozwolą uzyskać nowy, atrakcyjniejszy dla dzisiejszego odbiorcy obraz.

 

Dzięki inwestycji budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, które zostaną także uwzględnione w ramach planowanego do wdrożenia, bardzo bogatego i ambitnego programu kulturalno-edukacyjnego, skupionego wokół tematów „Ponad granicami” i „Wychowanie do niepodległości”. Głównym aspektem przebudowy Pałacu oraz stworzenia nowego programu kulturalnego jest odejście od incydentalnych, okazjonalnych zdarzeń na rzecz ciągłego procesu obejmującego szerokie spektrum odbiorców. Plan rozwoju muzeum zakłada, że jako Centrum Myśli Niepodległościowej ulokowane w Pałacu Przebendowskich wraz z podległymi oddziałami (Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak) stworzy nowoczesną placówkę kultury o oddziaływaniu ponadregionalnym – z uwagi na podejmowaną tematykę − z rozbudowanym programem naukowym i edukacyjnym. W tak zaplanowaną działalność wpisuje się Centrum Myśli Niepodległościowej jako ośrodek edukacyjny i naukowy, ale przede wszystkim jako miejsce dyskusji i wymiany poglądów.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Muzeum Niepodległości

Tytuł projektu: „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych”

Cel projektu: remont, przebudowa i nadanie niezbędnych funkcjonalności, wraz z dostosowaniem

dla osób niepełnosprawnych zabytkowej siedziby głównej Muzeum Niepodległości –

Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie, al. Solidarności 62

Beneficjent: Muzeum Niepodległości w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 21 316 335, 17 PLN brutto

Kwota z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 7 019 770, 53 PLN brutto

Kwota dofinansowania: 13 863 483, 04 zł PLN brutto

Działanie: VIII Oś Priorytetowa Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Podpisanie umowy z wykonawcą remontu i przebudowy,

firmą Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A. – 6 listopada 2017 r.

Planowane zakończenie realizacji projektu – rok 2019.