“Kościół katolicki w najnowszych dziejach Polski”


Konferencja naukowa

Kościół Katolicki w najnowszych dziejach Polski

(konferencja przygotowana na kanonizację Jana Pawła II)

 

Organizatorzy:

Muzeum Niepodległości

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne

 

Miejsce: Muzeum Niepodległości al. Solidarności 62

Termin: 16 kwietnia 2014 r. godz. 11.00

 

Komitet organizacyjny:

dr Janusz Gmitruk – przewodniczący

dr Tadeusz Skoczek

dr Jolanta Załęczny – sekretarz konferencji

dr Arkadiusz Indraszczyk – sekretarz konferencji

 

W programie:

I.      Prezentacja albumu Jan Paweł II. Droga do świętości wydanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie i Prowincjonalną Oficynę Wydawniczą

 

II.  Referaty (uczestnicy w kolejności alfabetycznej):

 

1.      prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk (Wszechnica Świętokrzyska), Spotkanie dwóch powołań – czyli tożsamość religii i sztuki w osobowości Jana Pawła I;

 

2.      dr Mirosława Bednarzak-Libera (Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne), Galicyjscy chłopi wobec Kościoła katolickiego w świetle pamiętników i wspomnień ludowców;

 

3.      dr Rafał Dmowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Akta Wydziałów ds. wyznań Urzędów Wojewódzkich jako źródło do dziejów Kościoła;

 

4.      prof. dr hab. Marek Drozdowski (Polskie Towarzystwo Historyczne), Rola Kościoła w transformacji ustrojowej;

 

5.      Stanisław Dziedzic (Uniwersytet Jagielloński), Jan Paweł II aktor i poeta w duszpasterskiej roli;

 

6.      dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), Ruch Ludowy i Kościół Katolicki w panoramie dziejów;

 

7.      ks. prof. Tadeusz Guz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Personalizm i uniwersalizm chrześcijański ideowym fundamentem Unii Europejskiej;

 

8.      prof. dr hab. Henryk Herman (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Narodowe inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II;

 

9.      dr Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), Agrarne i chrześcijańskie pierwiastki w ludowych propozycjach integracji europejskiej;

 

10.  prof. dr hab. Aleksander Łuczak (Uniwersytet Warszawski), Kościół Katolicki w okresie dekady przemian lat osiemdziesiątych;

 

11.  płk dr Jacek Macyszyn (Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego), Kult maryjny w polskiej tradycji narodowej;

 

12.  o. prof. dr hab. Jan Mazur OSPPE (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie), Dialog Jana Pawła II z ponowoczesnym światem;

 

13.  dr Jerzy Mazurek (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), Za emigrantami – księża polscy w Brazylii;

 

14.  dr Ryszard Miazek (Centralna Biblioteka Rolnicza), Kościół a państwo – dylematy państwowca;

 

15.  prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Akademia Obrony Narodowej), Księża kapelani w WP II RP, w konspiracji i regularnych jednostkach WP na frontach II wojny światowej;

 

16.  mgr Barbara Olak, Włościański rodowód Jana Pawła II;

 

17.  dr Dariusz Pawłoś, (Fundacje „Polsko-Niemieckie Pojednanie”), Straty osobowe Kościoła Katolickiego w latach II wojny światowej;

 

18.  dr Jan Sęk (Fundacja Willa Polonia, Rada Muzeum Niepodległości), Słowiańskie aspekty w nauce społecznej Jana Pawła II;

 

19.  dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości), Jan Paweł II w ikonografii;

 

20.  ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW), Prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II;

 

21.  prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski), Obchody milenium państwa polskiego w ruchu ludowym na emigracji;

 

22.  dr Włodzimierz Ważniewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński w obronie tożsamości narodowej Polaków;

 

23.  prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Chrześcijańskie inspiracje polskich powstań narodowych;

 

24.  ks. Jerzy Zając (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Głos na rzecz pojednania. Pielgrzymki Jana Pawła II do krajów byłego ZSRR;

 

25.  prof. dr hab. Franciszek Ziejka (Uniwersytet Jagielloński), Jan Paweł II i polski świat akademicki.

 

Organizatorzy przewidują wydanie referatów w wydawnictwie książkowym oraz w kwartalniku Niepodległość i Pamięć  

 

Papież kopia