„Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego”


W piątek 11 maja 2018

zapraszamy

do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(oddział Muzeum Niepodległości)

ul. Skazańców 25

na konferencję

 

 

INWESTYCJE W DZIEDZICTWO I ROZWÓJ

 

 

To kolejne spotkanie w ramach wydarzenia

DZIEDZICTWO I ROZWÓJ – STAŁA KONFERENCJA MUZEÓW I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

Konferencja odbędzie się podczas V ogólnopolskiej akcji promocyjnej

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH,

trwającej na terenie całej Polski od 11 do 13 maja 2018 r.

 

 

Udział w konferencji prosimy zgłaszać mejlowo

do biura Związku Powiatów Polskich: Alicja Cisowska, ac@zpp.pl

W zgłoszeniu należy zawrzeć informację:

Proszę o potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

„INWESTYCJE W DZIEDZICTWO I ROZWÓJ”

 

– 11.00: powitanie – prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego International Council Of Museums, oraz dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

– 11.20: „Idea stałej Konferencji Muzeów i Samorządu Terytorialnego (historia, cel, sposób funkcjonowania)” – Waldemar Rataj, prezes Fundacji Kolegium Wigierskie

– 11.40: „V Dni Funduszy Europejskich na Mazowszu” – przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

– 12.00: „Transformacja Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy udziale środków unijnych” – dr Adam Czyżewski, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– 12.20: „Inwestycje w kulturę resortu obrony narodowej – zwiększenie kolekcji muzealnej w roku 2018 i charakterystyka procesów inwestycyjnych w infrastrukturę budowlaną” – dr Adam Buława oraz dr Anna Popielarczyk, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

– 12.40: „Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – wykorzystanie środków unijnych w rewitalizacji” – dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

– 13.00: panel komentatorów „Jak inwestycje muzealne wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy oraz na rozwój i modernizację muzeum? Refleksje i rekomendacje 2018 +” – Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; dr Jan Maćkowiak, dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie; dr Antoni Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie; dr Elżbieta Hibner, ekspert Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono, współtwórczyni założeń Strategii Rozwoju Muzealnictwa; moderowanie dyskusji – Waldemar Rataj, prezes Fundacji Kolegium Wigierskie

– 14.30: podsumowanie – prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM

– 14.45: zakończenie konferencji, lunch

– 15.15–16.30: zwiedzanie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

 

 

O IDEI PRZEDSIĘWZIĘCIA

DZIEDZICTWO I ROZWÓJ – STAŁA KONFERENCJA MUZEÓW

I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

 

Jest stałym forum wymiany myśli i doświadczeń między przedstawicielami instytucji zainteresowanych rozwojem muzeów i muzealnictwa.

Stanowi kontynuację realizowanej od kilku już lat Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny.

Organizacje współtworzące Konferencję sprawują kolejno przewodnictwo tejże przez rok (w 2018 Konferencji przewodniczy Związek Powiatów Polskich).

Sekretariat Przewodniczącego Konferencji zlokalizowany jest w siedzibie Związku Powiatów Polskich w Warszawie.

Pod egidą Konferencji zainicjowano tworzenie lokalnych (o zasięgu powiatowym) – Społecznych Rad Dziedzictwa. Pierwsza w Polsce Społeczna Rada Dziedzictwa powstała przy Muzeum Tatrzańskim. W jej skład weszli: Franciszek Bachleda-Księdzularz, Stanisław Barnaś, Monika Wiejaczka, dr hab. inż. Beata Kępińska prof. IGSMiE PAN, Joanna Staszak, prof. Dorota Folga-Januszewska, dr Stanisława Trebunia-Staszel, dr Piotr Rypson, Szymon Ziobrowski oraz Marcin Rząsa. W swoich założeniach Rada ta zamierza działać na rzecz ochrony dziedzictwa natury, kultury ze szczególnym wskazaniem na rozwój dziedzictwa w regionie oraz skutków gospodarczych tego procesu. Miejscem spotkań ma być Muzeum Tatrzańskie. Do swojego grona Rada zamierza zapraszać osoby, fizyczne, organizacje, przedstawicieli samorządów i organów Państwa oraz ekspertów.

 

 

O GENEZIE

STAŁEJ KONFERENCJI: MUZEUM I SAMORZĄD TERYTORIALNY (MIST)

z podsumowania jej działalności w latach 2013–2015:

 

 

»W środowisku muzealniczym od wielu lat trwała dyskusja na temat statusu muzeów i ich relacji z samorządem terytorialnym, rozumianym jako organizator lub partner instytucji muzealnej. Niedookreślona sytuacja w tej mierze, wywołana przez zmarginalizowanie problemu muzeów w trakcie przemian ustrojowych po 1989 roku i zaniechanie rozstrzygnięć systemowych wobec muzeów w trakcie reform samorządowych w latach 90. XX wieku, pozostawiła placówki muzealne same sobie, w niepewności co do perspektywy nie tylko rozwoju, ale i dalszego swojego istnienia.

 

Liczne sygnały o trudnej, czasami rozpaczliwej sytuacji muzeów, dla których organizatorami ustanowiono samorządy, spowodowały podjęcie – na wniosek przewodniczącej Polskiego Narodowego Komitetu ICOM, prof. Doroty Folgi-Januszewskiej – inicjatywy powołania ciała przedstawicielskiego, mającego zająć się uregulowaniem zasad współpracy oraz koegzystencji muzeów i jednostek samorządu terytorialnego.

 

We współpracy Polskiego Narodowego Komitetu ICOM z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który w swojej statutowej działalności realizuje zadanie Strategia Rozwoju Muzealnictwa, w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, dnia 13 maja 2013 roku odbyło się spotkanie grupy roboczej, którego celem było przedyskutowanie koncepcji stworzenia stałej Konferencji: Muzeum i Samorząd Terytorialny. W założeniu miała to być formuła cyklicznych spotkań przedstawicieli organizacji muzealnych z przedstawicielami organizacji samorządowych, jako forum konsultacji oraz wnioskowania do przedłożeń w Strategii Rozwoju Muzealnictwa – służących zmianom prawno-ustrojowym, społeczno-ekonomicznym i organizacyjnym. Miała być także miejscem debaty o sferze zakresów działania administracji samorządowej i zarządzania muzeum – między muzealnictwem, jako wyspecjalizowaną dziedziną działalności kulturotwórczej, a administracją publiczną, w ramach której realizuje się publiczna misja muzeów i kształtowana jest polska kultura pamięci.

 

W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele władz Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP, Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz przewodniczący Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Przewodniczenie grupie roboczej powołanej w Szreniawie powierzono sędziemu Jerzemu Stępniowi, byłemu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, jednemu z autorów reformy administracyjnej państwa polskiego w latach 90. XX wieku.

 

(…)

W efekcie prac grupy roboczej w dniu 5 grudnia 2013 roku, w sali renesansowej poznańskiego ratusza (oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), odbyła się konferencja inaugurująca działanie stałej Konferencji: Muzeum i Samorząd Terytorialny (MiST)«.

 

 

Konferencja „Inwestycje w dziedzictwo i rozwój”

(w ramach wydarzenia

Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego)

Piątek 11 maja 2018 o g. 11.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25

(wjazd od Wisłostrady, ulicą Czujną, przez Bramę Bielańską)

 

___________________________________________________________________________

Muzeum Niepodległości w Warszawie było beneficjentem

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013,

priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1. Kultura,

»Modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości«

oraz

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013,

priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1. Kultura,

»Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej I dziedzińca«.

___________________________________________________________________________

Obecnie Muzeum Niepodległości w Warszawie jest beneficjentem

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,

działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,

projekt »Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych«,

oraz

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020,

działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe,

projekt »Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości”.

___________________________________________________________________________